Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue Allmänna försäljningsvillkor privatperson - Mer

Allmänna försäljningsvillkor privatperson

Giltiga från och med 2020-01-21

§ 1 Parterna

Dessa allmänna försäljningsvillkor (”Försäljningsvillkoren”) gäller för alla individuella avtal om köp av varor eller tjänster som ingås mellan en kund, varvid avses en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, (hädanefter kallad ”Kunden”) och Mer Sweden AB:s organisationsnummer 559000-7075, Södra Stenbocksgatan 77, 252 47 Helsingborg (hädanefter kallad ”Mer”). Kunden och Mer benämns i det följande gemensamt för ”Parterna”.

§ 2 Försäljningsvillkorens omfattning

2.1 Dessa försäljningsvillkor gäller för Mers försäljning av laddbox, laddstolpe, laddstation, laddkabel eller annan utrustning (sammantaget ”Laddutrustning”) till Kunden, samt för installationstjänster i samband med köp av Laddutrustning (”Installation”). Villkoren vid försäljning av laddkort (”Laddkort”) med tillhörande abonnemang till Kunden regleras i separat villkor. Eventuella avvikelser från dessa villkor ska göras skriftligen i det individuella avtalet mellan Parterna för att vara giltiga och gäller i sådant fall före regleringarna i dessa villkor.

2.2 Bee’s försäljningsvillkor kan komma att uppdateras från tid till annan efter det att Parterna har ingått ett avtal. Det är alltid de senast upprättade Försäljningsvillkoren som är giltiga och det är Kundens skyldighet att ta del av den senaste versionen av Försäljningsvillkoren. Den vid varje tidpunkt gällande versionen av Försäljningsvillkoren kommer att finnas tillgängliga på Mers hemsida, se.mer.eco

§ 3 Ingående av avtal

3.1 Vid köp av Laddutrustning, Installation eller Laddkort ska Kunden lämna uppgift om namn, personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer och e-postadress. I samband med köp av Installationstjänster ska även installationsadress uppges.

3.2 Vid elektronisk beställning via Mers hemsida bekräftar Mer köpet genom att skicka en orderbekräftelse och en faktura till Kunden. Avtal anses inte vara ingånget mellan Parterna förrän en orderbekräftelse har skickats med e-post till Kundens angivna e-postadress.

§ 4 Ångerrätt vid ingående av avtal utanför Mers affärslokaler

4.1 Om Kunden köper Laddutrustning, Laddkort, Laddkabel eller Installation via Mers hemsida gäller reglerna om ångerrätt i enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Kunden har rätt att frånträda avtalet inom fjorton (14) dagar från den dag då Kunden eller en av Kunden utsedd tredje person får varan i sin besittning (köp av vara); eller då avtalet om leverans av en eller flera tjänster tecknades (tillhandahållande av tjänster).

4.3 Om flera olika varor har beställts i en order men levereras genom separata leveranser löper tidsfristen för ångerrätten (”Ångerfristen”) ut fjorton (14) dagar efter den dag då Kunden eller en tredje person som Kunden har utsett (dock inte transportfirman) fysiskt har mottagit den sista varan.

4.4 Om Kunden önskar utnyttja sin ångerrätt ska Kunden meddela Mer att Kunden ångrar ingåendet av avtalet (till exempel genom e-post eller brev). Ett standardformulär för utövande av ångerrätten finns att tillgå på Mers hemsida (se.mer.eco). Ångerrätten anses ha utnyttjats om Kunden skickar sitt meddelande om att utnyttja ångerrätten innan Ångerfristen har löpt ut.

§ 5 Returnering av varor

5.1 Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt enligt punkt 4 ovan ska Kunden returnera varorna till Mer utan onödigt dröjsmål, dock senast fjorton (14) dagar från den dag då Kunden informerade Mer om sitt utnyttjande av ångerrätten. Om Kunden returnerar varorna innan denna tidsfrist har löpt ut, anses tidsfristen för returnering ha uppfyllts.

5.2 Varor som ska returneras till Mer enligt punkt 5.1 ska skickas till:

Mer Sweden AB
Södra Stenbocksgatan 77
252 47 Helsingborg

5.3 Vid returnering ska Kunden se till att varan är lämpligt emballerad. Kunden ansvarar för varan till dess att Mer har tagit emot den. Mer rekommenderar Kunden att spara postkvitto och eventuella kolli- eller brev-id.

5.4 Kunden står för kostnaden för att skicka tillbaka varan när Kunden ångrar sitt köp. Mer tar inte emot paket som måste lösas ut.

§ 6 Återbetalning

6.1 Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt ska Mer betala tillbaka vad Kunden har betalat, inklusive kostnader för Mers leverans till Kunden (dock inte extra kostnader till följd av att Kunden har valt en annan leveransform än den billigaste standardleverans som Mer erbjuder). Återbetalning ska göras utan onödigt dröjsmål, dock senast fjorton (14) dagar från den dag då Mer fick meddelande om att Kunden beslutat att utnyttja sin ångerrätt. Mers återbetalning ska göras med samma betalningssätt som användes vid den ursprungliga transaktionen, såvida Kunden inte uttryckligen har samtyckt till något annat. Inga avgifter tillkommer på grund av återbetalningen.

6.2 Om Kunden vill att en Installation ska börja levereras innan Ångerfristen har löpt ut, ska Kunden betala ett belopp till Mer som motsvarar kostnaden för den Installation som kommer att levereras fram till den tidpunkt då Ångerfristen löper ut.

6.3 Om en varas värde minskar på grund av Kundens hantering av varan ansvarar Kunden för värdeminskningen. Detta gäller dock inte sådan hantering som är nödvändig för att fastställa varans karaktär, egenskaper och funktion.

6.4 Kvitto ska bifogas för den vara som returneras. Om bara en del av de varor som levererats returneras måste detta tydligt markeras på kvittot.

§ 7 Leverans

7.1 Mer levererar i hela Sverige. Laddkort kan skickas till utlandet enligt gällande prislista (tillgänglig via Mers hemsida (se.mer.eco). Kunden ombeds kontakta Bee vid övriga försändelser till utlandet. Leverans av Laddkort sker normalt inom två (2) arbetsdagar vid försändelser inom Sverige.

§ 8 Köp av Installationstjänster 

8.1 Om Parterna avtalar att Mer ska installera den köpta Laddutrustningen gäller följande villkor för Mers utförande av Installationen.

8.2 Kunden kan välja mellan olika typer av Installation samt avtala om tidpunkt för Installationen. På Mers hemsida, se.mer.eco, finns information om vad som ingår i en så kallad standardinstallation (”Standardinstallation”). Alla åtgärder utöver de som ingår i Standardinstallationen räknas som en anpassad installation (”Anpassad installation”). Exempel på vad som kan ingå i en Anpassad installation finns på Bee’s hemsida.

8.3 Om Kunden önskar en annan placering av Laddutrustningen än den som Mer föreslår tillgodoser Mer detta önskemål i den mån det är möjligt mot betalning av de tillkommande kostnader som är förknippade med Installation på en sådan annan placering. Om Kunden önskar en Anpassad installation utför Mer detta mot en särskild avgift.

8.4 Om Kunden och Mer har tecknat avtal om en Anpassad installation av Laddutrustningen gäller, utöver Försäljningsvillkoren, de särskilda bestämmelser som anges i orderbekräftelsen till det avtalet.

8.5 Kunden eller Kundens ombud ska finnas på plats vid avtalad tidpunkt för Installationen och ska tillse att Mer får obegränsad tillgång till erforderligt utrymme för installation av kablar och för att ansluta Laddutrustningen till elnätet på installationsplatsen. Om Mer inte får sådan tillgång vid den tidpunkt som har avtalats har Mer rätt att fakturera Kunden enligt gällande prislista. Eventuell ändring av tid för Installationen måste göras minst tre (3) arbetsdagar före den installationstidpunkt som avtalats i Mers orderbekräftelse och ska meddelas till Mer via e-mail på [email protected] med angivande av ordernumret.

8.6 Kunden ska själv och på egen bekostnad ombesörja eventuella reparationer, till exempel målning, putsning eller tapetsering, och den övriga återställningen av mark, byggnad och annan anläggning, som kan bli nödvändig till följd av nödvändig åverkan vid Installationen.

8.7 Om Installation ska ske på fastighet som ägs av annan än Kunden ansvarar Kunden för att erforderliga medgivanden härtill har inhämtats.

8.8 Alla elektriska installationer skall vara fackmässigt utförda av behörig elektriker. Intyg eller liknande från behörig elektriker avseende installation ska kunna uppvisas vid åberopande av fel.

8.9 Om platsen där Installation ska ske inte har tillräcklig god mobilkommunikation kan Mer inte garantera leverans av statistik eller uppdatering av mjukvara i Laddutrustningen.

§ 9 Priser, betalning och äganderätt

9.1 Alla priser för Laddutrustning, Installation och Laddkort framgår av Mers vid var tid gällande prislista.  Gällande prislista finns alltid tillgänglig på se.mer.eco
Bee reserverar sig för eventuella tryckfel, felaktiga prisuppgifter och utsålda varor.

9.2 er äger rätt att ta ut en frakt- och expeditionsavgift vid beställning via bee.se.

9.3 Betalning görs via faktura. All betalning sker i svenska kronor.

9.4 Betalning ska vara er tillhanda senast på den i fakturan angivna förfallodagen (20 dagar efter fakturadatum).

9.5 Om betalning inte sker i rätt tid har Mer, Från den i fakturan angivna förfallodagen, rätt till ränta enligt räntelagen (1975:635), ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet samt påminnelse- och inkassoavgift enligt lag.

9.6 Mer kan komma att genomföra sedvanlig kreditprövning av potentiell köpare.

9.7 Äganderätten av Laddutrustningen övergår till Kunden i samband med fullgjord betalning.

9.8 Mer förbehåller sig rätten att avsluta ett abonnemang om Kunden inte genomfört fullgjord betalning i tid.

§ 10 Fel, brister och reklamationsrätt

11.1 En vara ska anses ha fel eller brister om den avviker från den beskrivning (bruksanvisningen) som följer med varan vid leveransen eller från vad som framgår av Mers hemsida. En tjänst ska anses vara felaktig om den avviker från den beskrivning av vad som ingår i tjänsten som framgår av Mers hemsida.

10.2 En vara får bara användas i enlighet med bruksanvisningen. Laddutrustning får endast användas till laddning av de(n) typ(er) av elbil och med den strömstyrka för vilken Laddutrustningen är designad. Om Kunden byter till en annan elbil ska Kunden kontakta Mer för att få besked om ifall det krävs byte av Laddutrustning. Om Laddutrustningen används för att ladda elbilar av annan typ eller med annan strömstyrka än sådan för vilken Laddutrustningen är designad är Kunden ensam ansvarig för eventuella skador på Laddutrustningen och elbilen.

10.3 En Kund har tre (3) års reklamationsrätt räknat från den dag då Kunden fick varan i sin besittning respektive från den tidpunkt då en tjänst slutförts. Reklamation ska göras inom skälig tid. En Kund som reklamerar inom två (2) månader från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts ska anses ha reklamerat inom skälig tid.

10.4 För felanmälda varor eller tjänster där det uppgivna felet kan fastställas bero på eller härledas till förhållanden som beror på Kunden, kommer Mer att kräva betalning av Kunden baserad på den tid som avsatts. Priset för detta framgår av gällande prislista.

§ 11 Ansvar

11.1 Parterna är ansvariga gentemot varandra enligt bestämmelser i svensk lagstiftning, dock med nedanstående begränsningar:

 • Mer ansvarar inte för fel, avbrott, störningar, strömkvalitet och liknande som kan härröras till andra tjänsteleverantörer, bland annat elleverantörer, elproducenter, elnätsleverantörer och internetleverantörer; och
 • Mer ansvarar inte heller för skador eller förluster som åsamkas Kunden på grund av felaktig användning, bland annat, men inte begränsat till, felaktig laddning, datavirus och liknande.

11.2 Mer ansvarar inte för att en enskild elbil kan laddas med Laddutrustningen. Köparen är ansvarig för att de för laddning avsedda elbilarna är kompatibla med Laddutrustningen. Mer ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av att elbilen och Laddutrustningen inte är fullständigt kompatibla.

11.3 Mer har ingen skyldighet att fullgöra avtalet med Kunden om detta förhindras av omständigheter som står utanför Mers kontroll, bland annat, men inte begränsat till, brand, krig, militära insatser, upplopp, strejk, lockout, naturkatastrofer, inklusive blixtnedslag och översvämningar, stora avbrott eller störningar i tekniska system eller IT-system som Mer inte hade kunnat undvika eller klara av utan orimliga kostnader eller som Mer inte kunde förutse när avtalet tecknades.

§ 12 Kundens skyldigheter

12.1 Det åligger Kunden att tillse följande:

 • Att den plats där Laddutrustningen ska installeras är lämplig för Installation av Laddutrustningen.
 • Att Mers personal, eller av Mer utsedd person, får erforderlig tillgång till plats för Installation av Laddutrustningen.
 • Att eventuella nödvändiga tillstånd från hyresvärd, bostadsrättsförening eller annan relevant rättighetshavare föreligger.
 • Att utföra sådana åtgärder (som inte åligger Mer enligt detta avtal) som är nödvändiga för Installation av Laddutrustningen (såsom byggnadsmässiga, mekaniska och elektriska åtgärder). Detta inkluderar även sådana åtgärder som är nödvändiga för att förhindra skador på person eller annan egendom.

12.2 Kunden ansvarar för följande:

 • Att platsen för Installation av Laddutrustningen är på en fastighet för vilken Kunden är lagfaren ägare, eller att samtliga erforderliga tillstånd enligt ovan finns.
 • Att information nödvändig för Mers, eller dennes underentreprenörer, arbete är korrekt.
 • Att de åtgärder som det åligger Kunden att utföra har genomförts korrekt.
 • Att eventuellt material och/eller verktyg som tillhandahålls av köparen är utan brister.
 • Att den plats där Installationen av Laddutrustningen ska utföras är lämplig för ändamålet.

Kunden svarar för skador som orsakas av att Kundens ansvar enligt denna punkt inte efterföljts. Kunden svarar även för samtliga förseningar, kostnader och anspråk som uppstår till följd av andra brister i Kundens förpliktelser enligt detta avtal. Om skada uppkommer på annan egendom än Laddutrustningen ska Kunden senast inom 2 veckor underrätta Mer om skadan.

§ 13 Kundtjänst

13.1 Mers kundtjänst kan nås på telefon +46 774 433 900 eller på e-post [email protected]  Skrivelser per post skickas till Mer Sweden AB, Södra Stenbocksgatan 77, 252 47 Helsingborg.

§ 14 Behandling av personuppgifter

14.1 Mer kommer att behandla personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande tillämplig lagstiftning om behandling av personuppgifter[1]. Kunden samtycker genom detta avtal till att Mer behandlar Kundens personuppgifter, som t.ex. namn, personnummer, adress och telefonnummer, för de ändamål som anges nedan. Grunder för Mers behandling av personuppgifter är Kundens samtycke och för att det är nödvändigt för fullgörandet av Försäljningsvillkoren. Om Kunden återkallar sitt samtycke kan Mer fortsatt komma att behandla Kundens personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att fullgöra de förpliktelser som följer av Försäljningsvillkoren och av lag. Personuppgifter som Mer inhämtar i samband med avtalet och därefter kommer att behandlas av Mer i den utsträckning det krävs för att fullgöra avtalet och för att säkerställa Mers rättigheter. Personuppgifter kan också komma att behandlas för marknads- och kundanalyser, affärsstyrning, affärsutveckling samt riskhantering. Behandling av personuppgifter kan också ske för ändamål som avser direkt marknadsföring efter Kundens samtycke. För mer information om bl.a. Kundens rättigheter med anledning av Mers behandling av Kundens personuppgifter hänvisas till Mers vid var tid gällande persondatapolicy som finns på se.mer.eco  För frågor eller annat med anledning av Mers behandling av personuppgifter hänvisas Kunden till Mer på telefon +46 774 433 900 eller via mail [email protected]

§ 15 Tillämplig lag och tvister

15.1 Dessa försäljningsvillkor regleras av svensk rätt.

15.2 Tvister som uppstår med anledning av Försäljningsvillkoren ska avgöras av svensk allmän domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans.


[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktivet 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och vid var tid tillkommande lagstiftning och föreskrifter.