Personuppgiftspolicy för Mer

Ditt personuppgiftsskydd är viktigt för oss.

INTEGRITETSPOLICY
Respekt för integritet är en viktig del av Mers företagskultur. Denna kultur underlättar att kunder, leverantörer och andra intressenter kan lita på att Mer behandlar deras personuppgifter på ett korrekt sätt. Vi arbetar kontinuerligt med att försäkra efterlevnad av tillämpliga integritetslagar, såväl som våra interna riktlinjer för integritet och skydd av personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur, varför och under hur lång tid Mer behandlar personlig information om dig.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Mer Sweden AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att försäkra att personuppgifter hanteras i efterlevnad av tillämpliga dataskyddslagar, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), och nationella dataskyddslagar. Mer Sweden AB kan vara gemensam personuppgiftsansvarig med en eller flera företag inom Mer-gruppen.

DE PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR
Vi behandlar personuppgifter för att fungera effektivt och erbjuda den nödvändiga servicen till våra kunder. Vi behandlar följande personuppgifter:

 • Kontaktinformation
 • Information om användarkonto
 • Laddförbrukning och förbrukningsmönster
 • Finansiell Information: till exempel betalkortsnummer
 • Information om vilka rättigheter du har på uppdrag av företaget du representerar

VARFÖR VI BEHANDLAR PERSONLIG INFORMATION

Vi behandlar personuppgifter för att erbjuda eller skaffa produkter eller tjänster till eller från dig eller din organisation.

 • Detta inkluderar följande syften:
 • Säkerhet och tillgänglighet av våra tjänster
 • Förbättra våra service- och kommunikationskanaler
 • Direktmarknadsföring
 • Kundtjänst
 • Kommunikation och social media
 • Revisioner, inspektioner och recensioner
 • Företagsbesiktning
 • Inköp och upphandling
 • Rekrytering

HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER
Vi samlar in personuppgifter från olika källor. Du tillhandahåller några av dessa detaljer direkt via ett kund- eller leverantörsförhållande. Annan information samlas in genom din verksamhet som kund, leverantör eller annan intressent.

 • Ingår kontrakt eller avtal med oss
 • Skickar in formulär till oss
 • Går in på vår webbplats eller använder våra sociala medieplattformar
 • Etablerar ett kund- eller leverantörskonto med oss
 • Skickar e-post eller kontaktar oss via andra kanaler

Uppgifter insamlade från din aktivitet, till exempel när du:

 • använder våra webbplatser
 • använder vår tjänstapp och/eller -portal
 • beställer produkter eller tjänster från oss
 • platsdata när du givit ditt samtycke

Uppgifter insamlade av tredjeparter, till exempel från:

 • offentliga auktoriteter
 • kreditinstitut
 • annan offentligt tillgänglig information

FÖRVARING AV PERSONUPPGIFTER

Vi förvarar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullfölja syftet med behandlingen eller för att fullfölja våra skyldigheter enligt lag. Dina personuppgifter förvaras och raderas i enlighet med tillämpliga lagar.

VILKA VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER MED

Vi delar personuppgifter med:

Leverantörer
Vi använder ett antal leverantörer som tillhandahåller tjänster inom IT, moln, datoranvändning, osv. Vi tillåter sådana leverantörer att komma åt/ta emot dina personuppgifter till den grad som är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna. Vi ingår databehandlaravtal med våra leverantörer för att skydda dina personuppgifter. Vi använder databehandlare utanför EU/EEA enbart om det finns en rättslig grund för att överföra personuppgifter.

Offentliga myndigheter
Vi kommer också att lämna ut personuppgifter där det finns ett lagkrav, det vill säga där det följer av en dom, ett beslut eller en bestämmelse från en domstol eller administrativa myndigheter, eller som en del av en rättsprocess.

HUR VI HÅLLER DINA PERSONUPPGIFTER SÄKRA
Vi åtar oss att skydda dina personuppgifter:

 • Vi försäkrar att personuppgifter är korrekta, tillgängliga och skyddade i enlighet med graden av känslighet och risk
 • Vi använder en mängd olika säkerhetsteknologier och säkerhetsprocesser för information för att skydda dina personuppgifter från otillåten åtkomst, användning eller avslöjande.
 • Vi begränsar åtkomsten av dina personuppgifter för personal hos tredjeparter som behandlar uppgifterna åt Mer. Dessa parter är föremål för stränga sekretesskrav och Mer kan vidta disciplinära åtgärder eller avsluta ett avtal om dessa krav inte efterlevs.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Mer behandlar personuppgifter endast om, och i den utsträckning, åtminstone minst en av följande situationer gäller:

 • den registrerade har samtyckt till behandling av hans eller hennes personuppgifter för en eller flera specifika anledningar
 • behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är del av, eller för att vidta nödvändiga åtgärder innan avtalet ingås på begäran av den registrerade
 • behandlingen är nödvändig för efterlevnad av en lagstadgad skyldighet som Mer omfattas av
 • behandlingen är nödvändig för att skydda liv och hälsa av den person som informationen avser eller andra individer
 • behandlingen är nödvändig för utförande av en uppgift i allmänhetens intresse eller utövande av officiell auktoritet som tilldelats Mer
 • behandlingen är nödvändig för ändamål relaterade till ett legitimt intresse som främjas av Mer eller av en tredje part, med undantag för fall där ett sådant legitimt intresse åsidosätts av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter och som kräver integritet

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att närsomhelst be oss att:

 • ge dig ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter
 • ge dig en kopia på uppgifterna vi behandlar som gäller dig
 • uppdatera/korrigera dina personuppgifter
 • ge dig information om logiken i automatiserad behandling av dina personuppgifter i de fall vi använder automatiserade beslut
 • radera personuppgifter vi inte längre har en rättslig grund att behandla
 • förse dig med dina personuppgifter på ett strukturerat, välkänt och maskinläsbart format eller överföra informationen till en annan personuppgiftsansvarig
 • stoppa en specifik behandling av personuppgifter som grundas på ett berättigat intresse, förutom om vårt syfte med behandlingen inte väger tyngre än hänsynen till dina dataskyddsrättigheter
 • begränsa hur vi använder dina personuppgifter
 • klaga via kontaktinformationen i denna integritetspolicy eller till relevant juridisk myndighet

KONTAKTA OSS
Om du har några funderingar, frågor eller klagomål i samband med denna integritetspolicy eller användning av personlig information kan du kontakta oss på [email protected]. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud på [email protected]

Om du anser att vi behandlar personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen och dina rättigheter som registrerad har du också rätt att lämna in ett klagomål till den lokala myndigheten för dataskydd  Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

OM DENNA INTEGRITETSPOLICY
Denna integritetspolicy baseras på kravet om transparens i förordningen (EU) 2016/679 (Allmänna dataskyddsförordningen). Vi kommer att uppdatera denna integritetspolicy när det blir nödvändigt. Ändringar kommer att publiceras i detta dokument.

Kundservice: +46 771-66 44 00