Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Personuppgiftspolicy för Mer

Ditt personuppgiftsskydd är viktigt för oss.

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Respekt för privatliv och integritet är en viktig del av företagskulturen på Mer. Denna kultur tillåter kunder, leverantörer och andra intressenter att lita på att Mer behandlar sina personupplysningar korrekt. Som kund, leverantör eller annan intressent är din integritet viktig för oss. Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa överensstämmelse med gällande sekretesslagar, liksom vår personuppgiftspolicy och interna riktlinjer. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur, varför och hur länge Mer hanterar personuppgifter om dig.

PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR

Mer samlar in personuppgifter för att fungera effektivt och kunna tillhandahålla nödvändiga tjänster. Vi hanterar bland annat följande kund- och leverantörsinformation:

 • Kontaktuppgifter för de berörda personerna
 • Information om användarkonton
 • Konsumtionsgränser, konsumtions- och konsumtionsmönster
 • Detaljer om dina fullmakter på uppdrag av den organisation du representerar

Vi behandlar också personuppgifter inom miljö och socialt ansvar. Det handlar bland annat om personuppgifter om lokala uppgifter, till exempel yrke, hälsa, kontaktuppgifter och annan relaterad information. Dessutom behandlar vi personuppgifter om andra partners och intressenter, bland annat politiker, presskontakter, journalister och andra relevanta intressentgrupper.

VARFÖR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER
Mer behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla, förvärva eller erbjuda produkter eller tjänster till eller från dig eller din organisation.

Vi behandlar till exempel dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Kommunikationsflöde med våra kunder och leverantörer
 • För att erbjuda, utveckla och förbättra våra produkter och tjänster
 • Säkerhet i och tillgänglighet för våra tjänster
 • Förbättra våra tjänster och kommunikationskanaler
 • Marknadsföring och annan kundvård
 • Förvaltning av avtal och kontrakt
 • Kommunikation och sociala medier
 • Revisioner, kontroller och genomgångar
 • Due diligence
 • Inköp och upphandlingar
 • Rekrytering

HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in personuppgifter från olika källor. Du tillhandahåller några av dessa detaljer direkt via ett kund- eller leverantörsförhållande. Annan information samlas in genom din verksamhet som kund, leverantör eller annan intressent.

Vid användning av mobilapp använder vi Google Maps API, läs mer om Google Privacy Policy.

Vi samlar också in personuppgifter från andra källor. Nedan följer några situationer där vi samlar in dina personuppgifter:

Information du lämnar till oss, till exempel när du:

 • Ingår avtal med oss
 • Skickar formulär till oss
 • Går till vår hemsida eller använder våra sociala medier
 • Etablerar ett kund- eller leverantörskonto hos oss
 • Skickar oss e-postmeddelanden eller kontaktar oss via andra kanaler
 • Information som samlas in från din verksamhet som kund, leverantör eller annan intressent, till exempel när du:
 • Använder vår hemsida
 • Använder våra tjänster, app och/eller portal
 • Platsdata når du har gett samtycke
 • Beställer produkter eller tjänster från oss

Information samlad från tredje part, till exempel från:

 • Offentliga myndigheter
 • Kreditinstitut
 • Annan offentligt tillgänglig information

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Mer förvarar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet med insamlingen. Dina personuppgifter lagras och tas bort i enlighet med gällande lagar.

VEM VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED

Vi delar dina personuppgifter med:

Leverantörer
Vi använder ett antal leverantörer som tillhandahåller tjänster inom IT, molnlagringstjänster etc. Vi kan tillåta sådana leverantörer att få tillgång till/ta emot dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla nödvändiga tjänster. Vi kommer att säkra tillräckliga databehandlingsavtal med våra leverantörer för att skydda din integritet. När vi använder dataprocessorer utanför EU / EES kommer vi att se till att det finns en rättslig grund för överföring av personuppgifter.

Offentliga myndigheter
Vi kommer också att avslöja dina personuppgifter där det föreligger ett lagkrav, där det är ett rättsligt krav som följer av en dom eller ett beslut av en domstol eller en förvaltningsmyndighet, eller som en del av en juridisk process.

HUR VI SÄKRAR PERSONUPPGIFTER

Mer har åtagit sig att skydda din personuppgifter:

 • Vi hanterar information så att den är korrekt, tillgänglig och hanterad i enlighet med graden av känslighet.
 • Vi använder en mängd olika säkerhetstekniker och informationssäkerhetsförfaranden för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämnande.
 • Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till den personal eller tredje part som hanterar informationen på Mer:s vägnar. Dessa parter är föremål för strikta sekretesskrav och Mer kan utöva disciplinära åtgärder eller säga upp avtalet om dessa krav inte följs.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR PERSONUPPGIFTER

Mer Sweden AB är dataskyddsombud och ansvarig för att bestämma syftet och sättet på vilket dina personuppgifter behandlas. Eftersom vi ägs av Statkraft, ansvarar även andra företag inom koncernen Statkraft också för utvalda bearbetningsaktiviteter inom sitt kontrollområde.

RÄTTSLIG GRUND FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Mer bearbetar enbart personuppgifter om, och i den mån, minst en av följande punkter gäller:

 • Den person som upplysningen gäller har gett sitt samtycke till hantering av hans eller hennes personuppgifter av ett eller flera specifika skäl
 • Hanteringen är nödvändig för fullgörandet av ett kontrakt som den upplysningen gäller är en del av, eller för att vidta nödvändiga åtgärder innan avtalet ingås på begäran av den upplysningen gäller
 • Hanteringen är nödvändig för efterlevnad av en lagstadgad skyldighet som Mer i form av dataskyddsombud är föremål för
 • Hanteringen är nödvändig för att skydda hälsa och säkerhet hos den person som informationen avser eller hos andra individer
 • Hanteringen är nödvändig för att utföra en uppgift i allmänhetens intresse eller för att utöva uppgifter som tilldelats Mer i form av dataskyddsombud av officiella myndigheter
 • Hanteringen är nödvändig för ändamål relaterade till ett legitimt intresse främjat av Mer i form av dataskyddsombud eller av en tredje part, utom i fall där ett sådant legitimt intresse åsidosätts av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter och som kräver integritet gällande personupplysningar.

DINA RÄTTIGHETER

När som helst har du rätt att be oss att:

 • Ge dig mer information om hur vi använder dina personuppgifter
 • Förse dig med en kopia av den information du uppgett till oss
 • Uppdatera/korrigera dina personuppgifter
 • Förse dig med information om logiken för automatisk hantering av dina personuppgifter i de fall Mer använder sådan
 • Radera personuppgifter som vi inte längre har en rättslig grund att behandla
 • Förse dig med dina personuppgifter i ett strukturerat välkänt och maskinläsbart format eller överföra information till en annan personuppgiftsansvarig
 • Avsluta specifik hantering av personuppgifter som baseras på legitimt intresse, med undantag om syftet med behandlingen inte uppväger hänsyn till dina integritetsrättigheter
 • Begränsa hur vi använder dina personuppgifter under en utredning
 • Klaga via kontaktinformationen i denna personuppgiftspolicy eller till rättslig myndighet

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor eller klagomål i samband med denna personuppgiftspolicy eller vår användning av personupplysningar, vänligen kontakta oss på [email protected]

OM DENNA PERSONUPPGIFTSPOLICY

Denna personuppgiftspolicy är baserad på kravet på öppenhet i förordning (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation). Vi kommer att uppdatera denna personuppgiftspolicy vid behov. Ändringar kommer att publiceras i detta dokument.

Kundservice: +46 771-66 44 00

Frågor?
Fyll i formuläret nedan, så kontakter vi dig. Du kan också ringa oss på tfn: 0771-16 00 00