Allmänna försäljningsvillkor – Privatperson 2024-01-31

Giltiga från och med 2024-01-31

§1 Parterna

1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor (”Försäljningsvillkoren”) gäller för alla individuella avtal om köp av varor eller tjänster som ingås mellan en kund, varvid avses en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, (hädanefter kallad ”Kunden”) och Mer Sweden AB, organisationsnummer 559000-7075, Berga allé 1, 244 52 Helsingborg (hädanefter kallad ”Mer”). Kunden och Mer benämns i det följande gemensamt för ”Parterna”.

§2 Försäljningsvillkorens omfattning

2.1 Dessa försäljningsvillkor gäller för Mer’s försäljning av laddbox, laddstolpe, laddstation, laddkabel eller annan utrustning (sammantaget ”Laddutrustning”) till Kunden, samt för installationstjänster i samband med köp av Laddutrustning (”Installation”). Villkoren gäller också vid Mer’s försäljning av Laddtjänster med laddabonnemang (”Laddabonnemang”) där specifika villkor för Mer’s gällande laddabonnemang framgår av respektive bilaga. Eventuella avvikelser från dessa villkor ska göras skriftligen i det individuella avtalet mellan Parterna för att vara giltiga och gäller i sådant fall före regleringarna i dessa villkor.

2.2 Mer’s försäljningsvillkor kan komma att uppdateras från tid till annan. Det är de Försäljningsvillkor som var gällande vid tiden för ingåendet av Parternas avtal som är giltiga för köpet och det är Kundens skyldighet att ta del av den senaste versionen av Försäljningsvillkoren. Den vid varje tidpunkt gällande versionen av Försäljningsvillkoren kommer att finnas tillgängliga på Mer’s hemsida, mer.eco.

§3 Ingående av avtal

3.1 Vid köp av Laddutrustning, Installation eller Laddabonnemang ska Kunden lämna uppgift om namn, personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer och e-postadress. I samband med köp av Installationstjänster ska även installationsadress uppges.

3.2 Vid elektronisk beställning via Mer’s hemsida bekräftar Mer köpet genom att skicka en orderbekräftelse och en faktura till Kunden. Avtal anses inte vara ingånget mellan Parterna förrän en orderbekräftelse har skickats med e-post till Kundens angivna e-postadress.

§4 Ångerrätt vid ingående av avtal utanför Mer’s affärslokaler

4.1 Om Kunden köper Laddutrustning, Laddabonnemang, Laddkabel eller Installation via Mer’s hemsida gäller reglerna om ångerrätt i enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

4.2 Kunden har rätt att frånträda avtalet inom fjorton (14) dagar från den dag då Kunden eller en av Kunden utsedd tredje person får varan i sin besittning (köp av vara); eller då avtalet om leverans av en eller flera tjänster tecknades (tillhandahållande av tjänster).

4.3 Om flera olika varor har beställts i en order men levereras genom separata leveranser löper tidsfristen för ångerrätten (”Ångerfristen”) ut fjorton (14) dagar efter den dag då Kunden eller en tredje person som Kunden har utsett (dock inte transportfirman) fysiskt har mottagit den sista varan.

4.4 Om Kunden önskar utnyttja sin ångerrätt ska Kunden meddela Mer att Kunden ångrar ingåendet av avtalet (till exempel genom e-post eller brev). Ett standardformulär för utövande av ångerrätten finns att tillgå på Mer’s hemsida (mer.eco). Ångerrätten anses ha utnyttjats om Kunden skickar sitt meddelande om att utnyttja ångerrätten innan Ångerfristen har löpt ut.

§5 Returnering av varor

5.1 Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt enligt punkt 4 ovan ska Kunden returnera varorna till Mer utan onödigt dröjsmål, dock senast fjorton (14) dagar från den dag då Kunden informerade Mer om sitt utnyttjande av ångerrätten. Om Kunden returnerar varorna innan denna tidsfrist har löpt ut, anses tidsfristen för returnering ha uppfyllts.

5.2 Varor som ska returneras till Mer enligt punkt 5.1 ska skickas till:

Mer Sweden AB
Muskötgatan 25
254 66 Helsingborg

5.3 Vid returnering ska Kunden se till att varan är lämpligt emballerad. Kunden ansvarar för varan till dess att Mer har tagit emot den. Mer rekommenderar Kunden att spara postkvitto och eventuella kolli- eller brev-id.

5.4 Kunden står för kostnaden för att skicka tillbaka varan när Kunden ångrar sitt köp. Mer tar inte emot paket som måste lösas ut.

§6 Återbetalning

6.1 Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt ska Mer betala tillbaka vad Kunden har betalat, inklusive kostnader för Mer’s leverans till Kunden (dock inte extra kostnader till följd av att Kunden har valt en annan leveransform än den billigaste standardleverans som Mer erbjuder). Återbetalning ska göras utan onödigt dröjsmål, dock senast fjorton (14) dagar från den dag då Mer fick meddelande om att Kunden beslutat att utnyttja sin ångerrätt. Mer’s återbetalning ska göras med samma betalningssätt som användes vid den ursprungliga transaktionen, såvida Kunden inte uttryckligen har samtyckt till något annat. Inga avgifter tillkommer på grund av återbetalningen.

6.2 Om Kunden vill att en Installation ska börja levereras innan Ångerfristen har löpt ut, ska Kunden betala ett belopp till Mer som motsvarar kostnaden för den Installation som kommer att levereras fram till den tidpunkt då Ångerfristen löper ut.

6.3 Om en varas värde minskar på grund av Kundens hantering av varan ansvarar Kunden för värdeminskningen. Detta gäller dock inte sådan hantering som är nödvändig för att fastställa varans karaktär, egenskaper och funktion.

6.4 Kvitto ska bifogas för den vara som returneras. Om bara en del av de varor som levererats returneras måste detta tydligt markeras på kvittot.

§7 Leverans

7.1 Mer levererar i hela Sverige. Brev innehållandes Laddbrickor med valda Laddabonnemang kan skickas till utlandet enligt gällande prislista (tillgänglig via Mer’s hemsida (mer.eco). Kunden ombeds kontakta Mer vid övriga försändelser till utlandet. Leverans via brev av Laddbrickor med valda Laddabonnemang sker normalt inom två (2) arbetsdagar vid försändelser inom Sverige.

§8 Köp av Installationstjänster

8.1 Om Parterna avtalar att Mer ska installera den köpta Laddutrustningen gäller följande villkor för Mer’s utförande av Installationen.

8.2 Kunden kan välja mellan olika typer av Installation samt avtala om tidpunkt för Installationen. På Mer’s hemsida, mer.eco, finns information om vad som ingår i definitionen av Mer’s standardinstallation (”Standardinstallation”). Alla åtgärder utöver de som ingår i Standardinstallationen räknas som en anpassad installation (”Anpassad installation”). Exempel på vad som kan ingå i en Anpassad installation finns på Mer’s hemsida, se.mer.eco.

8.3 Om Kunden önskar en annan placering av Laddutrustningen än den som Mer föreslår tillgodoser Mer detta önskemål i den mån det är möjligt mot betalning av de tillkommande kostnader som är förknippade med Installation på en sådan annan placering. Om Kunden önskar en Anpassad installation utför Mer detta mot en särskild avgift.

8.4 Om Kunden och Mer har tecknat avtal om en Anpassad installation av Laddutrustningen gäller, utöver Försäljningsvillkoren, de särskilda bestämmelser som anges i orderbekräftelsen till det avtalet.

8.5 Kunden eller Kundens ombud ska fysiskt finnas på plats vid avtalad tidpunkt för Installationen och ska tillse att Mer får obegränsad tillgång till erforderligt utrymme för installation av kablar och för att ansluta Laddutrustningen till elnätet på installationsplatsen. Om Mer inte får sådan tillgång vid den tidpunkt som har avtalats har Mer rätt att fakturera Kunden enligt gällande prislista. Eventuell ändring av tid för Installationen måste göras minst tre (3) arbetsdagar före den installationstidpunkt som avtalats i Mer’s orderbekräftelse och ska meddelas till Mer via e-post på [email protected]med angivande av det aktuella ordernumret som Kunden fått av Mer.

8.6 Kunden ska själv och på egen bekostnad ombesörja eventuella reparationer, till exempel målning, putsning eller tapetsering, och den övriga återställningen av mark, byggnad och annan anläggning, som kan bli nödvändig till följd av nödvändig åverkan vid Installationen.

8.7 Om Installation ska ske på fastighet som ägs av annan än Kunden ansvarar Kunden för att erforderliga medgivanden härtill har inhämtats.

8.8 Alla elektriska installationer skall vara fackmässigt utförda av behörig elektriker. Intyg eller liknande från behörig elektriker avseende installation ska kunna uppvisas vid åberopande av fel.

8.9 Om platsen där Installation ska ske inte har tillräcklig god mobilkommunikation kan Mer inte garantera tillgång till ladd-statistik eller uppdatering av mjukvara i Laddutrustningen.

§9 Priser, betalning och äganderätt

9.1 Alla priser för Laddutrustning och Installation framgår av Mer’s vid var tid gällande prislista.  Gällande prislista finns tillgänglig på mer.eco. Mer reserverar sig för eventuella tryckfel, felaktiga prisuppgifter och utsålda varor.

9.2 Mer äger rätt att ta ut en frakt- och expeditionsavgift vid beställning.

9.3 Betalning görs via faktura. All betalning sker i svenska kronor (SEK).

9.4 Betalning ska vara Mer tillhanda senast på den i fakturan angivna förfallodagen (20 dagar efter fakturadatum).

9.5 Om betalning inte sker i rätt tid har Mer, från den i fakturan angivna förfallodagen, rätt till ränta enligt räntelagen (1975:635), ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet samt påminnelse- och inkassoavgift enligt lag.

9.6 Mer kan komma att genomföra sedvanlig kreditprövning av potentiell köpare.9.7 Äganderätten av Laddutrustningen övergår till Kunden i samband med fullgjord betalning.

§10 Fel, brister och reklamationsrätt

10.1 En vara ska anses ha fel eller brister om den avviker från den beskrivning (bruksanvisningen) som följer med varan vid leveransen eller från vad som framgår av Mer’s hemsida se.mer.eco. En tjänst ska anses vara felaktig om den avviker från den beskrivning av vad som ingår i tjänsten som framgår av Mer’s hemsida se.mer.eco.

10.2 En vara får bara användas i enlighet med bruksanvisningen. Laddutrustning får endast användas till laddning av de(n) typ(er) av elbil och med den strömstyrka för vilken Laddutrustningen är designad och ska följa europeisk standard. Om Laddutrustningen används för att ladda elbilar av annan typ eller med annan strömstyrka än sådan för vilken Laddutrustningen är ämnad är Kunden ensam ansvarig för eventuella skador på Laddutrustningen och elbilen.

10.3 En Kund har tre (3) års reklamationsrätt räknat från den dag då Kunden fick varan i sin besittning respektive från den tidpunkt då en tjänst slutförts. Reklamation ska göras inom skälig tid. En Kund som reklamerar inom två (2) månader från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts ska anses ha reklamerat inom skälig tid.

10.4 För felanmälda varor eller tjänster där det uppgivna felet kan fastställas bero på eller härledas till förhållanden som beror på Kunden, kommer Mer att kräva betalning av Kunden baserad på den tid som avsatts. Priset för detta framgår av gällande prislista.

§11 Ansvar

11.1 Parterna är ansvariga gentemot varandra enligt bestämmelser i svensk lagstiftning, dock med nedanstående begränsningar:

 • Mer ansvarar inte för fel, avbrott, störningar, strömkvalitet och liknande som kan härröras till andra tjänsteleverantörer, bland annat elleverantörer, elproducenter, elnätsleverantörer och internetleverantörer; och
 • Mer ansvarar inte heller för skador eller förluster som åsamkas Kunden på grund av felaktig användning, bland annat, men inte begränsat till, felaktig laddning, datavirus och liknande.
 • Mer ansvarar inte för fel, avbrott, störningar, skador eller installationsproblem som härrörs till lokalproducerad el vid installation av laddutrustning och energimätare. Kunden är själv skyldig att säkerställa kompabilitet mellan produkter och installationsförfaranden innan avtalet tecknades.

11.2 Mer ansvarar inte för att om en enskild elbil inte kan laddas med Laddutrustningen. Kunden är ansvarig för att säkerställa den specifika elbilen är kompatibla med Laddutrustningen. Mer ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av att elbilen och Laddutrustningen inte är fullständigt kompatibla.

11.3 Mer har ingen skyldighet att fullgöra avtalet med Kunden om detta förhindras av omständigheter som står utanför Mer’s kontroll, bland annat, men inte begränsat till, brand, krig, militära insatser, upplopp, strejk, pandemier, lockout, naturkatastrofer, inklusive blixtnedslag och översvämningar, stora avbrott eller störningar i tekniska system eller IT-system som Mer inte hade kunnat undvika eller klara av utan orimliga kostnader eller som Mer inte kunde förutse när avtalet tecknades.

§12 Kundens skyldigheter

12.1 Det åligger Kunden att tillse följande:

 • Att den plats där Laddutrustningen ska installeras är lämplig för Installation av Laddutrustningen.
 • Att Mer’s personal, eller av Mer utsedd person, får erforderlig tillgång till plats för Installation av Laddutrustningen.
 • Att eventuella nödvändiga tillstånd från hyresvärd, bostadsrättsförening eller annan relevant rättighetshavare föreligger.
 • Att utföra sådana åtgärder (som inte åligger Mer enligt detta avtal) som är nödvändiga för Installation av Laddutrustningen (såsom byggnadsmässiga, mekaniska och elektriska åtgärder). Detta inkluderar även sådana åtgärder som är nödvändiga för att förhindra skador på person eller annan egendom.

12.2 Kunden ansvarar för följande:

 • Att platsen för Installation av Laddutrustningen är på en fastighet för vilken Kunden är lagfaren ägare, eller att samtliga erforderliga tillstånd enligt ovan finns.
 • Att information nödvändig för Mer’s, eller dennes underentreprenörers, arbete är korrekt.
 • Att de åtgärder som det åligger Kunden att utföra har genomförts korrekt.
 • Att eventuellt material och/eller verktyg som tillhandahålls av Kunden är utan brister.
 • Att den plats där Installationen av Laddutrustningen ska utföras är lämplig för ändamålet.

Kunden svarar för skador som orsakas av att Kundens ansvar enligt denna punkt inte efterföljts. Kunden svarar även för samtliga förseningar, kostnader och anspråk som uppstår till följd av andra brister i Kundens förpliktelser enligt detta avtal. Om skada uppkommer på annan egendom än Laddutrustningen ska Kunden senast inom 2 veckor underrätta Mer om skadan.

§13 Mer’s Laddtjänster med Laddabonnemang för publik laddning

13.1 Kunden ges möjlighet att ladda sin elbil på alla de laddstationer som drivs av Mer eller av tredje part som Mer har avtal med, och där det finns en ansluten identifieringsmodul för Mer’s laddbricka. Laddning kan även ske genom Mer’s app. Vilka stationer som ingår i Mer’s laddnätverk framgår på se.mer.eco samt i Mer’s app. Bestämmelserna i dessa avtalsvillkor som avser Laddtjänsten och Kundens användande av Mer’s laddbricka och Mer’s app (dvs. köp och betalning av laddning), omfattar laddning vid det publika nätverket Mer’s laddstationer.

13.2 I samband med köp av Mer’s Laddtjänster har Kunden möjlighet att teckna olika Laddabonnemang, som är en del av Laddtjänsten. Specifika villkor för varje av Mer’s Laddabonnemang framgår av Mer’s hemsida, se.mer.eco, samt under Bilaga 1 – ”Mer Drop-in laddabonnemang”.

§14 Betalning av Laddtjänst och Laddabonnemang

14.1 Laddtjänster och Laddabonnemang kan betalas via faktura för de Kunder som endast nyttjar en Laddbricka och direkt i Mer’s app (Mer Connect).

14.2 Det är möjligt för Kunden att koppla sin Laddbricka till Mer Connect. I sådant fall sker betalning direkt via appen oavsett om Laddtjänsten nyttjas via Laddbricka eller Mer Connect, förutsatt att Kunden har anslutit sitt betalkort till Mer Connect.

14.3 I enlighet med lagen (1910:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument ansvarar Mer för förluster som uppstår till följd av att Laddbricka eller Mer Connect har utnyttjats felaktigt av annan person. Vid obehöriga transaktioner som uppstått till följd av att Kunden genom grov oaktsamhet har åsidosatt de skyldigheter som åvilar Kunden enligt Försäljningsvillkoren, ansvarar dock Kunden själv för hela beloppet upp till maximalt 1 200 kronor. Kunden ansvarar aldrig för förluster som uppkommer efter det att Laddbricka eller Mer Connect har spärrats enligt § 15.10 och 16.11.

14.4 Mer har rätt att tills vidare stänga av en Kund om inte betalningsvillkoren för Laddtjänst och Laddabonnemang uppfyllts. (Se även avsnitt 23, Avtalets giltighet).

4.5 För de Kunder som endast nyttjat en Laddbricka förbehåller sig Mer rätten att avsluta ett Laddabonnemang om Kunden inte fullgjort sin betalning till Mer i tid.

§15 Betalning mm via appen Mer Connect

15.1 För att få tillgång till Laddtjänsten med valt Laddabonnemang och för att kunna använda Mer’s laddstationer erbjuder Mer en mobil applikation, Mer Connect, som möjliggör betalning för laddning vid Mer’s laddstationer.

15.2 Mer Connect laddas ner i Kundens mobiltelefon. I samband med registreringen ska Kunden godkänna villkoren för Mer Connect för att kunna nyttja appen.

15.3 För betalning via Mer Connect krävs att ett betalkort registreras. Betalningen av Laddningstjänsten dras från det betalkort som Kunden angivit i registreringsförfarandet. Betalningen sker via vår betaltjänsteleverantör Adyen.

15.4 Vid betalning via Mer Connect dras beloppet direkt från Kundens registrerade betalkort vid avslutad laddning. I början av laddningen reserveras 400 kronor på Kundens betalkort.

15.5 Mer Connect kan även användas för att hitta laddstationer som ingår i Mer’s laddnätverk samt visa status på laddarna utan att ett betalkort behöver registreras.

15.6 Mer kan komma att genomföra en kreditprövning av Kunden i samband med att Kunden ansluter sig till Mer Connect.

15.7 Mer Connect gäller endast för de laddstationer som ingår i Mer’s laddnätverk.

15.8 För laddning på Mer’s laddstationer utanför Sverige tillkommer en kostnad enligt vid tidpunkten för laddningen gällande prislista.

15.9 Kostnaden för respektive laddningstillfälle registreras på Innehavaren av Mer Connect. Användning av Laddtjänsten anses vid varje tillfälle såsom ett erkännande av laddning och ingående av avtal om köp av laddning mellan kunden och Mer.

15.10 Om Kunden får vetskap om att Mer Connect obehörigen har använts, ska Kunden omedelbart ringa Mer’s kundservice på telefonnummer +46 774 433 900 och spärra Mer Connect för att undvika missbruk. Mer kan kräva att Kunden skriftligen bekräftar spärrningen och vid stöld kan Mer också kräva att Kunden polisanmäler händelsen.

15.11 Förutom vad som följer av 14.3 ansvarar Mer inte för några förluster som uppstår till följd av att mobiltelefon med Mer Connect har förlorats, skadats eller på annat sätt blivit oanvändbar.

15.12 Mer Connect kan användas för tjänsten Smart Charging, se avsnitt 19.

§16 Betalning mm via Laddbricka

16.1 För att få tillgång till Laddtjänsten med ett Laddabonnemang och för att kunna använda Mer’s laddstationer, erbjuder Mer även Kunden möjlighet att ladda via en Mer Laddbricka.

16.2 Mer kan komma att genomföra kreditprövning av Kunden i samband med beställning av en Laddbricka.

16.3 Mer skickar efter godkännande ut Laddbrickan med valt Laddabonnemang till Kunden. Mer förbehåller sig rätten att neka utfärdandet av Laddbricka. Förlorad Laddbricka kan ersättas av Mer och debiteras Kunden enligt vid var tid gällande prislista.

16.4 Laddbrickan gäller endast på de laddstationer som ingår i Mer’s laddnätverk, inklusive roamingpartners.

16.5 För laddning på Mer’s laddstationer utanför Sverige tillkommer en kostnad enligt vid var tid gällande prislista.

16.6 Kostnaden för respektive laddtillfälle registreras på innehavaren av Laddabonnemanget. Användning av Laddtjänsten anses vid varje tillfälle såsom ett erkännande av laddning och ingående av avtal om köp av laddning mellan Kunden och Mer.

16.7 Betalning sker via faktura (om Kunden ej kopplat sin laddbricka till Mer Connect) och ska vara Mer tillhanda senast på den i fakturan angivna förfallodagen (20 dagar efter fakturadatum).

16.8 Om betalning inte sker i rätt tid har Mer, från den i fakturan angivna förfallodagen, rätt till ränta enligt räntelagen (1975:635), ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet samt påminnelse- och inkassoavgift enligt lag.

16.9 Laddabonnemanget är personligt, men Laddbrickan tillhör Mer och ska returneras av Kunden om Mer begär detta. Detta gäller också då avtalet mellan Parterna upphör. Annan part än Mer får inte göra ingrepp på eller kopiera Laddbrickan.

16.10 Kunden ansvarar för att Laddbrickan förvaras på ett säkert sätt. Kunden ska returnera skadad laddbricka till Mer. Mer byter då ut den skadade Laddbrickan mot en kostnad enligt vid var tid gällande prislista.

16.11 Om Kunden förlorar sin Laddbricka, eller får vetskap om att Laddbrickan obehörigen har använts, ska Kunden omedelbart ringa Mer’s kundservice på telefonnummer +46 774 433 900 och spärra Laddbrickan för att undvika missbruk. Mer kan kräva att Kunden skriftligen bekräftar spärrningen och vid stöld kan Mer också kräva att Kunden polisanmäler händelsen. Mer kan ersätta den förlorade laddbrickan mot en kostnad enligt vid var tid gällande prislista.

16.12 I enlighet med lagen (1910:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument ansvarar Mer för förluster som uppstår till följd av att Laddbrickan har utnyttjats felaktigt av annan person. Vid obehöriga transaktioner som uppstått till följd av att Kunden har åsidosatt de skyldigheter som åvilar Kunden enligt Försäljningsvillkoren genom grov oaktsamhet, ansvarar dock Kunden själv för hela beloppet upp till maximalt 1200 kronor. Kunden ansvarar aldrig för förluster som uppkommer efter det att laddbrickan har spärrats enligt § 16.9, om inte Kunden uppsåtligen eller genom vårdslöshet bidragit till den obehöriga användningen.

16.13 Förutom vad som följer av 16.12 ansvarar Mer inte för några förluster som uppstår till följd av att en laddbricka har förlorats, skadats eller på annat sätt blivit oanvändbart.

§17 Utrustning och användning av Mer’s laddstationer

17.1 Kunden ansvarar för att, i de fall det behövs, tillhandahålla en Mode 3 Typ 2-kabel för AC-laddning vid stationer med Mode 3 Typ 2-uttag.

17.2 Respektive laddstationsägare inom Mer’s nätverk ansvarar för att laddstationerna uppfyller gällande standarder, lagar och föreskrifter.

17.3 Laddningsförmågan via Mer’s laddstationer är beroende av flera faktorer, såsom den laddbara bilens tekniska förutsättningar, bilbatteriets laddningsnivå och laddstationens kapacitet, varav den komponent med lägst kapacitet kommer att vara avgörande för vilken effekt elbilen kan tillgodogöra sig. Mer kan därför inte garantera att laddning av en laddbar bil kommer att kunna genomföras inom någon maximalt angiven tidsgräns eller med viss minimieffekt.

17.4 Instruktion om hur Mer’s laddstationer ska användas finns på eller i anslutning till laddstationerna.17.5 Laddstationerna får bara användas till laddning av laddbara bilar som är godkända för Mode 3-laddning.

§18 Tillgänglighet

18.1 Laddtjänsten finns tillgänglig för Kunden dygnet runt, men i praktiken kan möjligheten att ladda begränsas t.ex. av att vissa laddstationer inte är åtkomliga vid vissa tidpunkter pga. särskilda lokala restriktioner. I vissa fall krävs giltigt parkeringstillstånd med tredje part och det är Kunden som är ansvarig för att uppfylla de riktlinjer för parkering som framgår för varje laddstation.

18.2 Mer eftersträvar att laddstationer i Mer-s nätverk ska vara tillgängliga och fungerande i så hög utsträckning som möjligt. Om laddstationen skulle drabbas av tekniska fel, försöker Mer åtgärda felet så fort som möjligt. Kunden har inte har rätt till någon form av ersättning från Mer om en av Mer’s laddstationer vid ett givet tillfälle inte skulle vara funktionsduglig.

18.3 Mer förbehåller sig rätten att, utan ersättning till Kunden, ändra, begränsa tillgången till, eller stänga av Laddtjänsten eller en Laddstation för t.ex. uppdateringar, underhåll och felkorrigering eller till följd av force majeure-förhållanden utanför Mer’s kontroll.

§19 Smart Charging

19.1 Mer erbjuder tjänsten Smart Charging genom appen Mer Connect. Tjänsten syftar till att planera och optimera laddningen av laddbara fordon med hänsyn till timspotpriserna på marknaden.

19.2 Användningen av tjänsten förutsätter att Kunden har anslutit en bil som stöder Smart Charging.

19.3 Genom tjänsten får Kunden tillgång till ett digitalt verktyg för att hantera hemmaladdning vilken kan påverka kostnaden för laddning när Kundens elkostnad bygger på marknadens timspotpriser. Mer ger ingen garanti för att tjänsten faktiskt ger besparingar.

19.4 Mer ansvarar inte för eventuella driftstopp i mobilapplikation, API:er, internetuppkoppling, fel i bilen, fel i laddboxens mjukvara/firmware och liknande som kan leda till minskade besparingar för Kunden.

19.5 Mer kan inte garantera att bilen är laddad enligt kundens behov, och är inte skyldiga att ersätta Kunden om tjänsten inte uppfyller förväntan.

19.6 Tjänsten är för närvarande avgiftsfri för Kunden. Mer förbehåller sig rätten att ta betalt för denna tjänst i framtiden.

§20 Konsumtionsdata och personuppgifter

20.1 Mer kommer att spara laddhistorik för varje Kund (vilket innefattar t.ex. information om vilken laddstation som använts, uttagen el, belopp och tidpunkt för användning av Laddtjänsten.) Laddhistoriken ligger till grund för Mer’s fakturering av Kunden i de fall Kunden endast nyttjar en Laddbricka.

20.2 Mer kommer att behandla personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande tillämplig lagstiftning om behandling av personuppgifter 1*. Uppgifterna behandlas för att Mer ska kunna tillhandahålla elbilsladdning till kunden och för att Mer ska kunna ta betalt för denna tjänst. De kategorier av personuppgifter som kommer att behandlas är namn, personnummer, adress och telefonnummer, uppgift om laddstation och betalningsinformation (såsom kortnummer och/eller kontonummer). Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter såvitt avser dessa ändamål är fullgörande av avtal. Uppgift om personnummer behandlas för att det är nödvändigt för att säkerställa en säker identifiering kunden. Personuppgifter kan också komma att behandlas för marknads- och kundanalyser, affärsstyrning, affärsutveckling samt riskhantering och direkt marknadsföring. De kategorier av personuppgifter som behandlas för dessa ändamål är namn, kontaktinformation och adress. Den rättsliga grunden för dessa behandlingar är berättigat intresse, det vill säga att Mer har ett berättigat intresse av att utveckla och marknadsföra sina tjänster och produkter.  Behandling av personuppgifter kan också ske för ändamål som avser direkt marknadsföring efter Kundens samtycke. För mer information om hur vi behandlar personuppgifter hänvisas till Mer’s vid var tid gällande persondatapolicy som finns på se.mer.eco.  För frågor eller annat med anledning av Mer’s behandling av personuppgifter hänvisas Kunden till att kontakta Mer på telefon +46 774 433 900 eller via mail [email protected].

1* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1916/679 av den 27 april 1916 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktivet 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och vid var tid tillkommande lagstiftning och föreskrifter.

§21 Ansvar för fel m.m.

21.1 Mer ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av bristande kompabilitet mellan Kundens bil och Mer’s laddstation, eller på grund av att Kunden använder Laddtjänsten eller Mer’s laddstationen i strid med vid var tid gällande instruktioner och tekniska krav, som framgår av detta avtal eller som Mer på annat sätt gjort tillgängliga för Kunden.

21.2 Mer ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador hänförliga till skador på Kundens egendom och som uppstår till följd av Kundens användning av Laddtjänsten eller laddstationen.

21.3 Kunden är inte berättigad till skadestånd på grund av att en laddstation läggs ned eller är ur funktion.

21.4 Kunden är ansvarig för att följa alla riktlinjer och krav i enlighet med de instruktioner vilka ges av Mer från tid till annan. Detta inkluderar ansvar för att den laddbara bil som Kunden använder i samband med Laddtjänsten uppfyller samtliga krav för laddning.

21.5 Kunden ansvarar även för att Mer’s Laddbricka och Mer’s App inte kan utnyttjas eller brukas av obehöriga.

21.6 Mer förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan spärra Mer’s Laddbricka och Mer’s app vid missbruk, om det finns risk för osäker användning av laddbrickan eller Mer’s app, misstanke om obehörig användning eller risk för att Kunden inte fullgör sina förpliktelser mot Mer.

§22 Avtalsöverlåtelse

22.1 Kunden medger att Mer på oförändrade villkor får helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annat bolag inom samma koncern eller till annan part som rimligen kan förväntas fullgöra skyldigheterna enligt avtalet på ett tillfredsställande sätt.

22.2 Kunden har inte rätt att till annan helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet.

§23 Avtalets giltighet

23.1 Dessa avtalsvillkor gäller tillsvidare. Mer har rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan om Kunden bryter mot dessa avtalsvillkor eller använder Laddtjänsten eller en laddstation på ett sådant sätt att olägenhet eller skada uppkommer för Mer.

§24 Ändring av villkor

24.1 Mer har rätt att ändra dessa villkor under förutsättning att kunden underrättas via e-post om ändringen minst 30 kalenderdagar innan ändringen träder i kraft. Kunden ska i sådana fall anses underrättad två dagar efter att e-posten avsänts.

§25 Kundservice

25.1 Mer’s kundservice kan nås på telefon +46 774 433 900 eller på e-post [email protected] Skrivelser per post skickas till Mer Sweden AB, Berga allé 1, 244 52 Helsingborg.

§26 Tillämplig lag och tvister

26.1 Dessa försäljningsvillkor regleras av svensk rätt.26.2 Tvister som uppstår med anledning av Försäljningsvillkoren ska avgöras av svensk allmän domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans.

 

Bilagor – Mer’s Laddabonnemang

Bilaga 1 – Mer Drop-in laddabonnemang

§1 Prioritetsordning  

1.1 Försäljningsvillkoren i denna bilaga gäller före Mer’s allmänna försäljningsvillkor i de fall villkoren är motstridiga. Mer’s allmänna försäljningsvillkor för laddtjänster kompletterar denna bilaga när villkor saknas i bilagan.

§2 Tillgänglighet 

2.1. Direktbetalning via Mer Drop-in utan registrering av personuppgifter kan väljas i Mer’s app – Mer Connect. Detta innebär att Kunden kan välja att betala för laddning genom att registrera ett betalkort i appen Mer Connect via en virtuell kortläsare i appen och sedan efter laddning erhålla ett kvitto.

2.2 Direktbetalning via Mer Drop-in får nyttjas för både kommersiell och privat trafik.

2.3 Direktbetalning via Mer Drop-in gäller på samtliga av Mer’s publika laddstationer.

2.4 För laddning på interna laddstationer som Mer hanterar kan tillgänglighet och pris variera.

§3 Bindnings- och uppsägningstid 

3.1 Det finns ingen bindningstid eller uppsägningstid när direktbetalning via Mer Drop-in används, däremot betalar Kunden för den laddning som är genomförd på Mer’s laddstationer i efterhand enligt aktuell prislista.

§4 Pris för laddning

4.1 Avgiften för laddning kan ändras på daglig basis. Aktuellt pris finns alltid i appen Mer Connect och på Mer’s hemsida på länken se.mer.eco/priser

4.2 Mer har rätt att korrigera priserna med en dags framförhållning.

4.3 Kunden är skyldig att innan påbörjad laddning kontrollera aktuellt pris i appen Mer Connect eller på Mer’s hemsida på länken se.mer.eco/priser

§5 Misstanke om missbruk 

5.1 Mer förbehåller sig rätten att inaktivera eller konvertera konton till ett annat abonnemang vid misstanke om missbruk.

5.2 Som missbruk inräknas samtliga överträdelser mot villkoren i denna bilaga samt de kompletterande villkoren i Mer’s allmänna försäljningsvillkor.

 

 

Bilaga 2 – Mer Flexible Laddabonnemang

§1 Prioritetsordning  

1.1 Försäljningsvillkoren i denna bilaga gäller före Mer’s allmänna försäljningsvillkor i de fall villkoren är motstridiga. Mer’s allmänna försäljningsvillkor för laddtjänster kompletterar denna bilaga när villkor saknas i bilagan.

§2 Tillgänglighet 

2.1. Mer Flexible kan tecknas av såväl juridiska personer som privatpersoner.

2.2 Abonnemanget får nyttjas för både kommersiell och privat trafik.

2.3 Villkoren och priserna för abonnemanget gäller på samtliga av Mer’s publika laddstationer.

2.4 För laddning på interna laddstationer som Mer hanterar kan tillgänglighet och pris variera.

§3 Bindnings- och uppsägningstid 

3.1 Det finns ingen bindningstid eller uppsägningstid på abonnemanget, däremot betalar Kunden för den laddning som är genomförd på Mer’s laddstationer i efterhand enligt aktuell prislista.

3.2 Mer förbehåller sig rätten att genomföra ändringar av dessa villkor, dock ska Kunden varslas om ändringarna senast 30 kalenderdagar i förväg.

3.3 Uppsägningar ska genomföras skriftligen till [email protected] för att vara giltiga.

§4 Maxgräns för laddning 

4.1 Abonnemanget har ingen maxgräns för laddning.

§5 Pris för laddning 

5.1 Avgiften för laddning kan ändras på daglig basis. Aktuellt pris finns alltid i appen Mer Connect och på Mer’s hemsida på länken se.mer.eco/priser

5.2 Mer har rätt att korrigera priset med en dags framförhållning.

5.3 Kunden är skyldig att innan påbörjad laddning kontrollera aktuellt pris i appen Mer Connect eller på Mer’s hemsida på länken se.mer.eco/priser

§6 Misstanke om missbruk 

6.1 Mer förbehåller sig rätten att inaktivera eller konvertera konton till ett annat abonnemang vid misstanke om missbruk.

6.2 Som missbruk inräknas samtliga överträdelser mot villkoren i denna bilaga samt de kompletterande villkoren i Mer’s allmänna försäljningsvillkor.

 

 

Bilaga 3 – Mer Energy Laddabonnemang

§1  Prioritetsordning

1.1 De särskilda försäljningsvillkoren i denna bilaga för rabattabonnemanget Mer Energy gäller före Mer’s allmänna försäljningsvillkor för konsument i de fall villkoren är motstridiga. Mer’s allmänna försäljningsvillkor för konsument kompletterar denna bilaga när villkor saknas i dessa särskilda villkor.

§2 Tillgänglighet 

2.1  Mer Energy kan tecknas av såväl juridiska personer som privatpersoner.

2.2 Mer Energy är personligt och får ej delas med fler personer.

2.3 Mer Energy får nyttjas för både kommersiell och privat trafik.

2.4 Mer Energy kan endast tecknas av personer som är skrivna i Sverige.

2.5 Mer Energy gäller endast på Mer’s publika laddare i Sverige. För laddning på Mer’s publika laddstationer utanför Sverige tillkommer en kostnad per kWh enligt priser och villkor för abonnemanget Mer Flexible.

2.6 För laddning på interna laddstationer som Mer hanterar kan tillgänglighet och pris variera.

§3 Bindnings- och uppsägningstid 

3.1 Det finns ingen bindningstid eller uppsägningstid för abonnemanget, däremot har Kunden vid uppsägning inte rätt till återbetalning av i förskott erlagd månadsavgift för innevarande faktureringsperiod.

3.2 För det fall Kunden säger upp Mer Energy innan Kunden debiterats den första månadsavgiften förfaller Kundens rätt till rabatt på priset av Mer Flexible (även vad gäller redan nyttjad laddning) och Mer har rätt att i efterhand debitera Kunden för alla nyttjade Laddtjänster till ordinarie pris enligt vid var tid gällande pris enligt Mer Flexible, dvs. att debitera Kunden den totala rabatten Kunden erhållit.

3.3 Mer förbehåller sig rätten att ensidigt genomföra ändringar av dessa särskilda villkor, dock ska Kunden varslas om ändringarna senast 30 dagar i förväg.

3.4 Uppsägningar ska genomföras skriftligen till [email protected] eller till Kundservice på telefon +46 774 433 900 för att vara giltiga.

§4 Pris för Mer Energy

4.1 Månadsavgiften för Mer Energy är 79 SEK i månaden, inklusive moms. Mer Energy ger innehavaren tjugo (20) procents rabatt på priset av Mer Flexible. Månadsavgiften för Mer Energy debiteras i förskott.

4.2 Avgiften, utan rabatt med Mer Energy, för laddning med Mer Flexible kan ändras på daglig basis. Aktuellt pris finns alltid i applikationen Mer Connect och på Mer’s hemsida på länken se.mer.eco/priser. Kunden är skyldig att innan påbörjad laddning kontrollera aktuellt pris för Mer Flexible i applikationen Mer Connect eller på Mer’s hemsida på länken se.mer.eco/priser.

§5 Misstanke om missbruk 

5.1 Mer förbehåller sig rätten att inaktivera Kundens konton eller abonnemang vid misstanke om missbruk.

5.2 Som missbruk inräknas Kundens samtliga överträdelser mot villkoren i denna bilaga samt de kompletterande villkoren i Mer’s allmänna försäljningsvillkor.