Allmänna försäljningsvillkor – Näringsidkare 2024-01-31

Giltiga från och med 2024-01-31

§ 1 Parterna

Dessa allmänna villkor (”Försäljningsvillkoren”) gäller för alla individuella avtal om köp av varor eller tjänster som ingås mellan näringsidkare, varvid avses en fysisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten eller en juridisk person, (hädanefter kallad ”Kunden”) och Mer Sweden AB, organisationsnummer 559000-7075, Berga allé 1, 254 52 Helsingborg (hädanefter kallad ”Mer”) Kunden och Mer refereras i det följande till som ”Parterna”, och var och en som ”Part”.

§ 2 Försäljningsvillkorens omfattning

2.1 Dessa försäljningsvillkor gäller för Mer’s försäljning av laddbox, laddstolpe, laddstation, laddkabel eller annan utrustning (sammantaget, ”Laddutrustning”) till Kunden, samt för installationstjänster i samband med köp av Laddutrustning (”Installation”). Villkoren gäller även vid försäljning av Laddtjänster (”Laddtjänster”) med tillhörande abonnemang (Laddabonnemang) till Kunden. Eventuella avvikelser från dessa villkor ska göras skriftligen i det individuella avtalet mellan Parterna för att vara giltiga och gäller i sådant fall före regleringarna i dessa villkor. 

2.2 Mer’s försäljningsvillkor kan komma att uppdateras från tid till annan efter det att Parterna har ingått ett avtal. Det är alltid de senast upprättade Försäljningsvillkoren som är giltiga och det är Kundens skyldighet att ta del av den senaste versionen av Försäljningsvillkoren. Den vid varje tidpunkt gällande versionen av Försäljningsvillkoren kommer att finnas tillgänglig på Mer’s hemsida, se.mer.eco.

§ 3 Ingående av avtal

3.1 Vid köp av Laddutrustning, Laddkort, Installation eller Laddtjänster ska Kunden lämna uppgift om namn, adress, e-postadress, och i förekommande fall, bolagsform och organisationsnummer. I samband med köp av Installationstjänster ska även installationsadress uppges. 

3.2 Vid elektronisk beställning via Mer’s hemsida, se.mer.eco, bekräftar Mer köpet genom att skicka en orderbekräftelse och en faktura till Kunden. Avtal anses inte vara ingånget mellan Parterna förrän en orderbekräftelse har skickats med e-post till Kundens angivna e-postadress.

§ 4 Leverans

4.1 Mer levererar i hela Sverige. Förbetalda Laddbrickor med valt Laddabonnemang kan skickas via post till utlandet enligt gällande prislista. Kunden ombeds kontakta Mer vid övriga försändelser till  utlandet. Leverans av Laddbrickor sker normalt sett inom tre (3) arbetsdagar vid försändelser i Sverige.

§ 5 Priser, betalning och äganderätt

5.1 Alla priser för Laddutrustning, Installation och Laddtjänster framgår av Mer’s vid var tid gällande prislista. Gällande prislista finns tillgänglig på se.mer.eco Mer reserverar sig för eventuella tryckfel, felaktiga prisuppgifter och utsålda varor. 

5.2 Betalning görs via faktura. Betalningsvillkor är [30] dagar från fakturadatum, om inte annat anges på fakturan. Vid för sen betalning tillämpas dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635), samt i tillämpliga fall påminnelse- och inkassoavgift. 

5.3 Äganderätten av Laddutrustningen övergår till Kunden i samband med fullgjord betalning.

§ 6 Köp av Installationstjänster

6.1 Om Parterna avtalar att Mer ska installera den köpta Laddutrustningen gäller följande villkor för utförandet av installationen (”Installation”). 

6.2 Kunden kan välja mellan olika typer av Installation samt avtala om tidpunkt för Installationen. På Mer’s hemsida, se.mer.eco, finns information om vad som ingår i en så kallad standardinstallation (”Standardinstallation”). Alla åtgärder utöver de som ingår i Standardinstallationen räknas som en Anpassad Installation (”Anpassad Installation”). Exempel på vad som kan ingå i en Anpassad Installation finns på Mers hemsida, se.mer.eco. 

6.3 Om Kunden önskar en annan placering av Laddutrustningen än den som Mer föreslår så tillgodoser Mer detta önskemål i den mån det är möjligt och mot betalning av de tillkommande kostnader som är förknippade med Installation på en sådan annan placering. Om Kunden önskar en Anpassad Installation utför Mer detta mot särskild avgift. 

6.4 Om Kunden och Mer har tecknat avtal om en Anpassad Installation av Laddutrustningen gäller, utöver Försäljningsvillkoren, de särskilda bestämmelser som anges i avtal eller orderbekräftelsen. 

6.5 Kunden ska själv och på egen bekostnad ombesörja eventuella reparationer, till exempel målning, putsning eller tapetsering, och den övriga återställningen av mark, byggnad och annan anläggning, som kan bli nödvändig till följd av nödvändig åverkan vid Installationen. 

6.6 Om Installation ska ske på fastighet som ägs av annan än Kunden ansvarar Kunden för att erforderliga medgivanden härtill har inhämtats. 

6.7 Om platsen där Installation ska ske inte har tillräcklig god mobilkommunikation kan Mer inte utlova eller garantera leverans av statistik eller övervakningen av Laddutrustningen. Om mobilkommunikation saknas eller bedöms vara för svag på platsen där installation ska ske kan Mer och Kunden separat avtala om att utrustning för signalförstärkning ska installeras till en kostnad som tillkommer.

§ 7 Laddbrickor med Laddabonnemang

7.1 Om Parterna har tecknat avtal om Laddbrickor för användning på Mer’s laddstolpar på offentlig plats, levereras Laddbrickan som ger Kunden möjlighet att ladda på alla de laddningsplatser som drivs av Mer eller tredje part som Mer har avtal med och där det finns en ansluten identifieringsmodul för Mer’ slutkunder. Information om lokaliseringen av Mer’s laddstolpar finns bl a på Mer’s hemsida, se.mer.eco, eller i Mer’s app. 

7.2 Laddbrickor som inte används under en period om 24 månader kommer automatiskt att spärras av Mer. För att häva en sådan spärr måste Kunden kontakta Mer via [email protected]. 

7.3 Mer’s laddstolpar får bara användas till laddning av den typ av elbilar som är godkända för Mode 3-laddning. 

7.4 Kunden får inte göra några ingrepp på Laddutrustningen utan föregående skriftligt godkännande från Mer. 

7.5 Mer’s Laddbricka tillhör Mer och ska förstöras eller returneras av Kunden om Mer begär detta. Detta gäller också då avtalet mellan Parterna upphör. Annan part än Mer får inte göra ingrepp på eller kopiera Laddkortet. 

7.6 Kunden ansvarar för att Mer’s Laddbricka förvaras på ett säkert sätt och, i förekommande fall, att den personliga koden till Laddbrickan skyddas. Kunden ska förstöra eller returnera skadade Laddkort till Mer. Mer byter då ut det skadade Laddkortet mot en kostnad enligt gällande prilslista vilket per idag är 99 kronor inklusive moms per laddbricka. I förekommande fall kommer koder och lösenord till Laddkort att skickas till den adress som Kunden har angivit vid beställningen av Laddkortet. Av säkerhetsskäl lämnar Mer inte ut några koder eller lösenord via telefon. 

7.7 Om Kunden förlorar sin Mer Laddbricka, eller får vetskap om att Laddbrickan obehörigen har använts, ska Kunden omedelbart ringa Mer på telefonnummer +46 774 433 900 och spärra Laddbrickan för att undvika missbruk. Mer kan kräva att Kunden skriftligen bekräftar spärrningen och vid stöld kan Mer också kräva att Kunden polisanmäler händelsen. Mer ersätter den förlorade Laddbrickan mot en kostnad enligt vid var tid gällande prislista vilket för bärvarnade är på 99 kronor per Mer Laddbricka. 

7.8 Mer ansvarar inte för några förluster som uppstår till följd av att en Laddbricka har förlorats, skadats eller på annat sätt blivit oanvändbar. Vid obehöriga transaktioner med Kundens Laddbricka, ansvarar Kunden själv för hela det eventuella förladdade belopp som har konsumerats eller på annat sätt gått förlorat.

§ 8 Fel, brister och reklamationsrätt

8.1 En vara ska anses ha fel eller brister om den avviker från den beskrivning (bruksanvisningen) som följer med varan vid leveransen eller från vad som framgår av Mer’s hemsida. En tjänst ska anses vara felaktig om den avviker från den beskrivning av vad som ingår i tjänsten som framgår av Mer’s hemsida. 

8.2 Varan får bara användas i enlighet med bruksanvisningen. Mer’s Laddutrustning får endast användas till laddning av de(n) typ(er) av elbil för vilken Laddutrustningen är designad. Om Laddutrustningen används för att ladda elbilar av annan typ eller med annan strömstyrka än sådan för vilken Laddutrustningen är designad är Kunden ensam ansvarig för eventuella skador på Laddutrustningen och elbilen. 

8.3 Reklamation ska göras inom skälig tid från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts av Kunden. Reklamationstiden är maximalt ett (1) år från det att varan levererades till Kunden respektive från det datum då en tjänst slutförts. 

8.4 Vid skador som uppkommit under transport till Kunden ska Kunden reklamera till transportfirman inom sju (7) dagar från leverans. Mer ansvarar inte för skador som uppkommit under transport. 

8.5 För felanmälda varor där det uppgivna felet kan fastställas bero på eller härledas till förhållanden som beror på Kunden, kommer Mer att kräva betalning av Kunden baserat på den tid som avsatts. Priset för detta framgår av Mer’s gällande prislista.

§ 9 Ansvar

9.1 Parterna är ansvariga gentemot varandra enligt bestämmelser i svensk lagstiftning, dock med nedanstående begränsningar. 

Mer är inte ersättningsskyldigt för indirekta förluster, driftförluster, utebliven vinst, dataförluster, produktionsförluster, förluster till följd av uteblivet eller brutet avtal med tredje part eller liknande; 

Mer ansvarar inte för fel, avbrott, störningar, strömkvalitet och liknande som kan härröras till andra tjänsteleverantörer, bland annat elleverantörer, elproducenter, elnätsleverantörer och internetleverantörer; och 

Mer ansvarar inte heller för skador eller förluster som åsamkas Kunden på grund av felaktig användning, bland annat, men inte begränsat till, felaktig laddning, datavirus och liknande; och 

Mer ansvarar inte för fel, avbrott, störningar, skador eller installationsproblem som härrörs till lokalproducerad el vid installation av laddutrustning och energimätare. Kunden är själv skyldig att säkerställa kompabilitet mellan produkter och installationsförfaranden innan avtalet tecknades. 

9.2 Mer har ingen skyldighet att uppfylla avtalet om detta förhindras av omständigheter som står utanför Mer’s kontroll, bland annat, men inte begränsat till, brand, krig, militära insatser, upplopp, strejk, pandemi, lockout, naturkatastrofer, inklusive blixtnedslag och översvämningar, stora avbrott eller störningar i tekniska system eller IT-system som Mer inte hade kunnat undvika eller klara av utan orimliga omkostnader eller som Mer inte hade kunnat förutse när avtalet tecknades.

§ 10 Påföljder vid felaktig vara

10.1 Om varan är felaktig kan Kunden kräva att Mer tillgodogör Kunden genom att antingen avhjälpa felet eller leverera en ny vara till Kunden. Mer förbehåller sig rätten att välja vilket av alternativen avhjälpande eller omleverans som är lämpligast i det enskilda fallet. Kunden har inte rätt att skaffa en liknande vara från tredje part och avkräva Mer på ersättning för ett sådant förfarande. 

10.2 Om Kunden kan visa att felet är av väsentlig betydelse för Kunden, får Kunden häva köpet. Om felet kan åtgärdas genom avhjälpande eller omleverans enligt § 10.1 inom skälig tid ska Kunden normalt inte äga rätt att häva köpet. 

10.3 För att Kunden ska kunna åberopa någon av åtgärderna enligt § 10.1-2 krävs att Kunden har reklamerat till Mer enligt § 8.3.

§ 11 Påföljder vid felaktig tjänst

11.1 Om en tjänst är felaktigt utförd kan Kunden kräva att Mer tillgodogör Kunden genom att avhjälpa felet. Kunden har inte rätt till någon annan ersättning med anledning av felet.

§ 12 Påföljder vid dröjsmål

12.1 Om varan inte avlämnas eller blir försenad, eller om en tjänst blir försenad eller inte utförd, och detta inte beror på något förhållande på Kundens sida, har Kunden rätt att hålla inne betalningen. Om köpet gäller en tjänst som förfallit till betalning och om en del av tjänsten utförts har Kunden dock endast rätt att hålla inne en sådan del av betalningen som motsvarar den del av tjänsten som ännu inte fullgjorts av Mer. 

12.2 Vid dröjsmål har Kunden har rätt att kräva fullgörelse av avtalet. Om Kunden kan visa att dröjsmålet lett till att köpet av varan eller tjänsten blivit väsentligen förfelat på grund av Mer’s dröjsmål, har Kunden rätt att häva köpet. Mer ersätter dock inte Kunden för eventuella återställningskostnader eller andra kostnader som Kunden har med anledning av det hävda köpet. Kunden har inte rätt till någon ytterligare ersättning med anledning av dröjsmålet.

§ 13 Kundtjänst

13.1 Mer’s kundtjänst kan nås på telefon +46 774 433 900 eller på e-post [email protected]. Skrivelser per post skickas till Mer Sweden AB, Berga allé 1, 254 52 Helsingborg.

§ 14 Tillämplig lag och tvister

14.1 Försäljningsvillkoren regleras av svensk rätt. 

14.2 Tvister som uppstår med anledning av Försäljningsvillkoren ska avgöras av svensk allmän domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans.

§ 15 Mer’ Laddtjänster med Laddabonnemang för publik laddning

15.1 Kunden ges möjlighet att ladda sin elbil på alla de laddstationer som drivs av Mer eller av tredje part som Mer har avtal med och där det finns en ansluten identifieringsmodul för Mer’s laddbricka eller genom Mer’s app. Vilka stationer som ingår i Mer’s laddnätverk, framgår på se.mer.eco samt i Mer’s app. 

15.2 Bestämmelserna i dessa avtalsvillkor som gäller Laddtjänsten och Kundens användande av Mer’s laddbricka och Mer’s app (dvs. köp och betalning av laddning) omfattar laddning vid det publika nätverket på Mer’s laddstationer. 

15.3 I samband med löp av Mer’s Laddtjänster har Kunden möjlighet att teckna olika Laddabonnemang, som är en del av Laddjänsten. Specifika villkor för varje av Mer’s laddabonnemang framgår av Mer’s hemsida, se.mer.eco samt under Bilaga 1. 

16 § Laddbricka och App 

16.1 Kunden kan välja att nyttja antingen en Mer Laddbricka eller Mer’s app.

§ 17 Laddbricka

17.1 För att få tillgång till Laddtjänsten med ett Laddabonnemang och för att kunna använda Mer’s laddstationer, erbjuder Mer Kunden möjlighet att ladda via en Mer Laddbricka. 

17.2 Mer kan komma att genomföra kreditprövning av Kunden. 

17.3 Mer skickar efter godkännande ut Laddbrickan med valt Laddabonnemang till Kunden. Mer förbehåller sig rätten att neka utfärdandet av Laddbricka. 

17.4 Laddbrickan gäller endast på de laddstationer som ingår i Mer’s laddnätverk. 

17.5 För laddning på Mer’s laddstationer utanför Sverige tillkommer en kostnad enligt vid var tids gällande prislista. 

17.6 Kostnaden för respektive laddtillfälle registreras på innehavaren av Laddabonnemanget dvs. användning av Laddtjänsten anses vid varje tillfälle såsom ett erkännande av laddning och ingående av avtal om köp av laddning mellan Kunden och Mer. 

17.7 Laddabonnemanget är personligt, men Laddbrickan tillhör Mer och ska förstöras eller returneras av Kunden om Mer begär detta. Detta gäller också då avtalet mellan Parterna upphör. Annan part än Mer får inte göra ingrepp på eller kopiera Laddbrickan. 

17.8 Kunden ansvarar för att Laddbrickan förvaras på ett säkert sätt. Kunden ska förstöra eller returnera skadade laddbrickor till Mer. Mer byter då ut den skadade Laddbrickan mot en kostnad enligt gällande prislista, vilket för närvarande är 99 kr. 

17.9 Om Kunden förlorar sin Laddbricka, eller får vetskap om att Laddbrickan obehörigen har använts, ska Kunden omedelbart ringa Mer’s kundservice på telefonnummer +46 774 433 900 och spärra Laddbrickan för att undvika missbruk. Mer kan kräva att Kunden skriftligen bekräftar spärrningen och vid stöld kan Mer också kräva att Kunden polisanmäler händelsen. Mer kan ersätta den förlorade laddbrickan mot en kostnad enligt gällande prislista, vilket för närvarande är 99 kr. 

17.10 I enlighet med lagen (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument ansvarar Mer för förluster som uppstår till följd av att Laddbrickan har utnyttjats felaktigt av annan person. Vid obehöriga transaktioner som uppstått till följd av att Kunden har åsidosatt de skyldigheter som åvilar Kunden enligt Försäljningsvillkoren genom grov oaktsamhet, ansvarar dock Kunden själv för hela beloppet. Kunden ansvarar aldrig för förluster som uppkommer efter det att laddbrickan har spärrats enligt § 17.9. 

17.11 Förutom vad som följer av § 17.10. ansvarar Mer inte för några förluster som uppstår till följd av att en laddbricka har förlorats, skadats eller på annat sätt blivit oanvändbart.

§ 18 Appen Mer Connect Sverige

18.1 För att få tillgång till Laddtjänsten med valt Laddabonnemang och för att kunna använda Mer’s laddstationer erbjuder Mer också en mobil applikation (Mer Connect Sverige) som möjliggör betalning för laddning vid Mer’s laddstationer. 

18.2 Mer Connect Sverige laddas ner och i samband med registreringen ska Kunden godkänna villkoren. 

18.3 Registreringen av betalkort krävs för betalning via Mer Connect Sverige. Betalningen av laddningen sker då via det betalkort som Kunden angivit i registreringsförfarandet. Betalningen sker via Stripe. 

18.4 Om inget betalkort registreras kan Mer Connect Sverige användas för att hitta laddstationer som ingår i Mer’s laddnätverk samt status på laddarna. 

18.5 Mer kan komma att genomföra kreditprövning av Kunden. 

18.6 Mer Connect Sverige gäller endast på de laddstationer som ingår i Mer’s laddnätverk. 

18.7 För laddning på Mer’s laddstationer utanför Sverige tillkommer en kostnad enligt vid tidpunkten gällande prislista. 

18.8 Kostnaden för respektive laddtillfälle registreras på Innehavaren av Mer Connect Sverige dvs. användning av Laddtjänsten anses vid varje tillfälle såsom ett erkännande av laddning och ingående av avtal om köp av laddning mellan kunden och Mer. 

18.9 Om Kunden får vetskap om att Mer Connect Sverige obehörigen har använts, ska Kunden omedelbart ringa Mer’s kundservice på telefonnummer +46 774 433 900 och spärra Mer Connect Sverige för att undvika missbruk. Mer kan kräva att Kunden skriftligen bekräftar spärrningen och vid stöld kan Mer också kräva att Kunden polisanmäler händelsen. 

18.10 I enlighet med lagen (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument ansvarar Mer för förluster som uppstår till följd av att Mer Connect Sverige har utnyttjats felaktigt av annan person. Vid obehöriga transaktioner som uppstått till följd av att Kunden har åsidosatt de skyldigheter som åvilar Kunden enligt Försäljningsvillkoren genom grov oaktsamhet, ansvarar dock Kunden själv för hela beloppet . Kunden ansvarar aldrig för förluster som uppkommer efter det att Mer Connect Sverige har spärrats enligt § 18.9 

18.11 Förutom vad som följer av § 18.10 ansvarar Mer inte för några förluster som uppstår till följd av att mobiltelefon med Mer Connect Sverige har förlorats, skadats eller på annat sätt blivit oanvändbar.

§ 19 Utrustning och användning av Mer’s laddstationer

19.1 Kunden ansvarar för att, i de fall det behövs, tillhandahålla en Mode 3 Typ 2-kabel för AC-laddning vid stationer med Mode 3 Typ 2-uttag. 

19.2 Respektive laddstationsägare inom Mer’s nätverk ansvarar för att laddstationerna uppfyller gällande standarder, lagar och föreskrifter. 

19.3 Laddningsförmågan via Mer’s laddstationer är beroende av flera faktorer, såsom den laddbara bilens tekniska förutsättningar, bilbatteriets laddningsnivå och laddstationens kapacitet, varav den komponent med lägst kapacitet kommer att vara avgörande för vilken effekt elbilen kan tillgodogöra sig. Mer kan därför inte garantera att laddning av en laddbar bil kommer att kunna genomföras inom någon maximalt angiven tidsgräns eller med viss minimieffekt. 

19.4 Instruktion om hur Mer’s laddstationer ska användas finns på eller i anslutning till laddstationerna. 

19.5 Laddstationerna får bara användas till laddning av laddbara bilar som är godkända för Mode 3-laddning.

§ 20 Tillgänglighet

20.1 Laddtjänsten finns tillgänglig för Kunden dygnet runt, men i praktiken kan möjligheten att ladda begränsas t.ex. av att vissa laddstationer inte är åtkomliga vid vissa tidpunkter pga. Särskilda lokala restriktioner. I vissa fall krävs giltigt parkeringstillstånd med tredje part och det är Kunden som är ansvarig för att uppfylla de riktlinjer för parkering som framgår för varje laddstation. 

20.2 Mer eftersträvar att laddstationer i Mer-s nätverk ska vara tillgängliga och fungerande i så hög utsträckning som möjligt. Om laddstationen skulle drabbas av tekniska fel, försöker Mer åtgärda felet så fort som möjligt. Kunden har inte har rätt till någon form av ersättning från Mer om en av Mer’s laddstationer vid ett givet tillfälle inte skulle vara funktionsduglig. 

20.3 Mer förbehåller sig rätten att, utan ersättning till Kunden, ändra, begränsa tillgången till, eller stänga av Laddtjänsten eller en Laddstation för t.ex. uppdateringar, underhåll och felkorrigering eller till följd av force majeure-förhållanden utanför Mer’s kontroll.

§ 21 Betalning

21.1 Användning av Laddtjänsten i form av laddhistorik sparas för registrerad Laddbricka och i appen Mer Connect Sverige. Utifrån laddhistoriken beräknas kostnaden som Kunden ska betala. 

21.2 Betalning för genomförd laddning sker i efterskott genom Kundens valda tillgängliga betalsätt. 

21.3 Kunden är betalningsskyldig till Mer för all användning av Laddtjänsten som genomförs med laddbrickan och via appen Mer Connect Sverige. (Kunden ansvarar dock inte för användning av Laddtjänst som ägt rum efter det att kunden anmält laddbrickan eller mobiltelefonen med appen Mer Connect Sverige som förlorad hos Mer. Detta gäller dock inte om Kunden genom negativt uppsåtligt handlande eller vårdslöshet har bidragit till den obehöriga användningen.) 

21.4 Betalning ska vara Mer tillhanda senast på den angivna förfallodagen. Vid fakturering har Mer rätt att ta ut en rimlig avgift enligt Mer’s vid var tid gällande prislista. 

21.5 Sker inte betalning i rätt tid har Mer rätt att av Kunden, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt räntelagen (1975:635) från den i fakturan angivna förfallodagen samt ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse. 

21.6 Mer har även rätt att tills vidare stänga av en Kund om inte betalningsvillkoren uppfyllts

§ 22 Konsumtionsdata och personuppgifter

22.1 Mer kommer att spara laddhistorik för varje Kund (vilket innefattar t.ex. information om vilken laddstation som använts, uttagen el, belopp och tidpunkt för användning av Laddtjänsten.) Laddhistoriken ligger till grund för Mer’s fakturering av Kunden. 

22.2 Mer kommer att behandla personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande tillämplig lagstiftning om behandling av personuppgifter[1]. Kunden samtycker genom detta avtal till att Mer behandlar Kundens personuppgifter, som t.ex. namn, personnummer, adress och telefonnummer, för de ändamål som anges nedan. Grunder för Mer’s behandling av personuppgifter är Kundens samtycke och för att det är nödvändigt för fullgörandet av Försäljningsvillkoren. Om Kunden återkallar sitt samtycke kan Mer fortsatt komma att behandla Kundens personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att fullgöra de förpliktelser som följer av Försäljningsvillkoren och av lag. Personuppgifter som Mer inhämtar i samband med avtalet och därefter kommer att behandlas av Mer i den utsträckning det krävs för att fullgöra avtalet och för att säkerställa Mer’s rättigheter. Personuppgifter kan också komma att behandlas för marknads- och kundanalyser, affärsstyrning, affärsutveckling samt riskhantering. Behandling av personuppgifter kan också ske för ändamål som avser direkt marknadsföring efter Kundens samtycke. För mer information om bl.a. Kundens rättigheter med anledning av Mer’s behandling av Kundens personuppgifter hänvisas till Mer’s vid var tid gällande persondatapolicy som finns på se.mer.eco.  För frågor eller annat med anledning av Mer’s behandling av personuppgifter hänvisas Kunden till att kontakta Mer på telefon +46 774 433 900 eller via mail [email protected]. 

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktivet 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och vid var tid tillkommande lagstiftning och föreskrifter.

§ 23 Ansvar för fel m.m.

23.1 Mer ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av bristande kompabilitet mellan Kundens bil och Mer’s laddstation, eller på grund av att Kunden använder Laddtjänsten eller Mer’s laddstationen i strid med vid var tid gällande instruktioner och tekniska krav, som framgår av detta avtal eller som Mer på annat sätt gjort tillgängliga för Kunden. 

23.2 Mer ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador hänförliga till skador på Kundens egendom och som uppstår till följd av Kundens användning av Laddtjänsten eller laddstationen. 

23.3 Kunden är inte berättigad till skadestånd på grund av att en laddstation läggs ned eller är ur funktion. 

23.4 Kunden är ansvarig för att följa alla riktlinjer och krav i enlighet med de instruktioner vilka ges av Mer från tid till annan. Detta inkluderar ansvar för att den laddbara bil som Kunden använder i samband med Laddtjänsten uppfyller samtliga krav för laddning. 

23.5 Kunden ansvarar även för att Mer’s Laddbricka och Mer’s App inte kan utnyttjas eller brukas av obehöriga. 

23.6 Mer förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan spärra Mer’s Laddbricka och Mer’s app vid missbruk, om det finns risk för osäker användning av laddbrickan eller Mer’s app, misstanke om obehörig användning eller risk för att Kunden inte fullgör sina förpliktelser mot Mer.

§ 24 Avtalsöverlåtelse

24.1 Kunden medger att Mer på oförändrade villkor får helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annat bolag inom samma koncern eller till annan part som rimligen kan förväntas fullgöra skyldigheterna enligt avtalet på ett tillfredsställande sätt. 

24.2 Kunden har inte rätt att till annan helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet.

§ 25 Avtalets giltighet

25.1 Dessa avtalsvillkor gäller tillsvidare. Mer har rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan om Kunden bryter mot dessa avtalsvillkor eller använder Laddtjänsten eller en laddstation på ett sådant sätt att olägenhet eller skada uppkommer för Mer.

§ 26 Ändring av villkor

26.1 Mer har rätt att ändra dessa villkor under förutsättning att kunden underrättas via e-post om ändringen minst två månader innan ändringen träder i kraft. Kunden ska i sådana fall anses underrättad två dagar efter att e-posten avsänts.

§ 27 Kundservice

27.1 Mer’s kundservice kan nås på telefon +46 774 433 900 eller på e-post [email protected]. Skrivelser per post skickas till Mer Sweden AB, Berga allé 1, 254 52 Helsingborg 

Bilagor – Mer’s Laddabonenmang

 

Bilaga 1 – Mer Drop-in laddabonnemang

 

§ 1 Prioritetsordning  

1.1 Försäljningsvillkoren i denna bilaga gäller före Mer’s allmänna försäljningsvillkor i de fall villkoren är motstridiga. Mer’s allmänna försäljningsvillkor för laddtjänster kompletterar denna bilaga när motstridiga villkor saknas i bilagan. 

§ 2 Tillgänglighet 

2.1. Direktbetalning via Mer Drop-in utan registrering av personuppgifter kan väljas i Mer’s app – Mer Connect Sverige. Detta innebär att Kunden kan välja att betala för laddning genom att registrera ett betalkort i appen Mer Connect Sverige via en virtuell kortläsare i appen och sedan erhålla ett kvitto. 

2.2 Direktbetalning via Mer Drop-in får nyttjas för både kommersiell- och privat trafik.  

2.3 Direktbetalning via Mer Drop-in gäller på samtliga av Mer’s publika laddstationer. 

2.4 För laddning på interna laddstationer som Mer hanterar så kan tillgänglighet och pris variera.

§ 3 Bindnings- och uppsägningstid 

3.1 Det finns ingen bindningstid eller uppsägningstid när direktbetalning via Mer Drop-in används, däremot betalar Kunden för den laddning som är genomförd på Mer’s laddstationer i efterhand enligt aktuell prislista.

§ 4 Pris laddning 

4.1 Avgiften för laddning kan ändras på daglig basis. Aktuellt pris finns alltid i appen Mer Connect Sverige och på Mer’s hemsida på länken se.mer.eco/priser   

4.2 Mer har rätt att korrigera priserna med en dags framförhållning. 

4.3 Kunden är skyldig att innan påbörjad laddning kontrollera aktuellt pris i appen Mer Connect Sverige eller på Mer’s hemsida på länken se.mer.eco/priser 

§ 5 Misstanke om missbruk 

5.1 Mer förbehåller sig rätten att inaktivera eller konvertera konton till ett annat abonnemang vid misstanke om missbruk.  

5.2 Som missbruk inräknas samtliga överträdelser mot villkoren i denna bilaga samt de kompletterande villkoren i Mer’s allmänna försäljningsvillkor.   

 

Bilaga 2 – Mer Flexible Laddabonnemang

§ 1 Prioritetsordning  

1.1 Försäljningsvillkoren i denna bilaga gäller före Mer’s allmänna försäljningsvillkor i de fall villkoren är motstridiga. Mer’s allmänna försäljningsvillkor för laddtjänster kompletterar denna bilaga när motstridiga villkor saknas i bilagan. 

§ 2 Tillgänglighet 

2.1. Mer Flexible kan tecknas av såväl juridiska personer som privatpersoner.  

2.2 Abonnemanget får nyttjas för både kommersiell och privat trafik.  

2.3 Villkoren och priserna för abonnemanget gäller på samtliga av Mer’s publika laddstationer. 

2.4 För laddning på interna laddstationer som Mer hanterar så kan tillgänglighet och pris variera.

§ 3 Bindnings- och uppsägningstid 

3.1 Det finns ingen bindningstid eller uppsägningstid på abonnemanget, däremot betalar Kunden för den laddning som är genomförd på Mer’s laddstationer i efterhand enligt aktuell prislista. 

3.2 Mer förbehåller sig rätten att genomföra förändringar av dessa villkor, dock behöver kund varslas om ändringarna senast 30 kalenderdagar i förväg.   

3.3 Uppsägningar ska genomföras skriftligen till  [email protected] för att vara giltiga. 

§ 4 Maxgräns laddning 

4.1 Abonnemanget har ingen maxgräns för laddning. 

§ 5 Pris laddning 

5.1 Avgiften för laddning kan ändras på daglig basis. Aktuellt pris finns alltid i appen Mer Connect Sverige och på Mer’s hemsida på länken se.mer.eco/priser   

5.2 Mer har rätt att korrigera priset med en dags framförhållning 

5.3 Kunden är skyldig att innan påbörjad laddning kontrollera aktuellt pris i appen Mer Connect Sverige eller på Mer’s hemsida på länken se.mer.eco/priser 

§ 6 Misstanke om missbruk 

6.1 Mer förbehåller sig rätten att inaktivera eller konvertera konton till ett annat abonnemang vid misstanke om missbruk.  

6.2 Som missbruk inräknas samtliga överträdelser mot villkoren i denna bilaga samt de kompletterande villkoren i Mer’s allmänna försäljningsvillkor.   

 

Bilaga 3 – Mer Energy Laddabonnemang

§ 1 Prioritetsordning  

1.1 De särskilda försäljningsvillkoren i denna bilaga för rabattabonnemanget Mer Energy gäller före Mer’s allmänna försäljningsvillkor för näringsidkare i de fall villkoren är motstridiga. Mer’s allmänna försäljningsvillkor för näringsidkare kompletterar denna bilaga när villkor saknas i dessa särskilda villkor.  

§ 2 Tillgänglighet  

2.1 Mer Energy kan tecknas av såväl juridiska personer som privatpersoner. Mer Energy är personligt och får ej delas med fler personer. Mer Energy får nyttjas för både kommersiell och privat trafik. Mer Energy kan endast tecknas av personer som är skrivna i Sverige.  

2.2 Mer Energy gäller endast på Mers publika laddare i Sverige. För laddning på Mers publika laddstationer utanför Sverige tillkommer en kostnad per kWh enligt priser och villkor för abonnemanget Mer Flexible.  

2.3 För laddning på interna laddstationer som Mer hanterar kan tillgänglighet och pris variera. 

§ 3 Bindnings- och uppsägningstid  

3.1 Det finns ingen bindningstid eller uppsägningstid för abonnemanget, däremot har Kunden vid uppsägning inte rätt till återbetalning av i förskott erlagd månadsavgift för innevarande faktureringssperiod. 

3.2 För det fall Kunden säger upp Mer Energy innan Kunden debiterats den första månadsavgiften förfaller Kundens rätt till rabatt på priset av Mer Flexible (även vad gäller redan nyttjad laddning) och Mer har rätt att debitera Kunden för alla nyttjade Laddtjänster för ordnarie pris enligt vid var tid gällande pris enligt Mer Flexible, dvs. att debitera Kunden för den totala rabatten Kunden erhållit.  

3.3 Mer förbehåller sig rätten att ensidigt genomföra ändringar av dessa särskilda villkor, dock ska publicering göras av villkorsändringarna på Mers hemsida (se.mer.eco) 30 dagar i förväg.  

3.4 Uppsägningar ska genomföras skriftligen till [email protected] eller till Kundservice på telefon +46 774 433 900 för att vara giltiga.  

§ 4 Pris för Mer Energy 

4.1 Månadsavgiften för Mer Energy är 79 SEK i månaden, inklusive moms. Mer Energy ger innehavaren tjugo (20) procents rabatt på priset av Mer Flexible. Månadsavgiften för Mer Energy debiteras i förskott.   

4.2 Avgiften, utan rabatt med Mer Energy, för laddning med Mer Flexible kan ändras på daglig basis. Aktuellt pris finns alltid i applikationen Mer Connect och på Mers hemsida på länken se.mer.eco/priser. Kunden är skyldig att innan påbörjad laddning kontrollera aktuellt pris för Mer Flexible i applikationen Mer Connect eller på Mers hemsida på länken se.mer.eco/priser. 

§ 5 Misstanke om missbruk  

5.1 Mer förbehåller sig rätten att inaktivera  Kundens konton eller abonnemang  vid misstanke om missbruk. 

5.2 Som missbruk inräknas Kundens samtliga överträdelser mot villkoren i denna bilaga samt de kompletterande villkoren i Mers allmänna försäljningsvillkor.