Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue Allmänna försäljningsvillkor näringsidkare - Mer

Allmänna försäljningsvillkor näringsidkare

Giltiga från och med 2019-04-26

§ 1 Parterna

Dessa allmänna villkor (”Försäljningsvillkoren”) gäller för alla individuella avtal om köp av varor eller tjänster som ingås mellan näringsidkare, varvid avses en fysisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten eller en juridisk person, (hädanefter kallad ”Kunden”) och Mer Sweden AB, organisationsnummer 559000-7075, Södra Stenbocksgatan 77, 252 47 Helsingborg (hädanefter kallad ”Mer”) Kunden och Mer refereras i det följande till som ”Parterna”, och var och en som ”Part”.

§ 2 Försäljningsvillkorens omfattning

2.1 Dessa försäljningsvillkor gäller för Mer’s försäljning av laddbox, laddstolpe, laddstation, laddkabel eller annan utrustning (sammantaget, ”Laddutrustning”) till Kunden, samt för installationstjänster i samband med köp av Laddutrustning (”Installation”). Villkoren gäller även vid försäljning av laddkort (”Laddkort”) med tillhörande abonnemang till Kunden samt elhandel. Eventuella avvikelser från dessa villkor ska göras skriftligen i det individuella avtalet mellan Parterna för att vara giltiga och gäller i sådant fall före regleringarna i dessa villkor.

2.2 Mer’s försäljningsvillkor kan komma att uppdateras från tid till annan efter det att Parterna har ingått ett avtal. Det är alltid de senast upprättade Försäljningsvillkoren som är giltiga och det är Kundens skyldighet att ta del av den senaste versionen av Försäljningsvillkoren. Den vid varje tidpunkt gällande versionen av Försäljningsvillkoren kommer att finnas tillgänglig på Mer’s hemsida, se.mer.eco.

§ 3 Ingående av avtal

3.1 Vid köp av Laddutrustning, Laddkort eller Installation ska Kunden lämna uppgift om namn, adress, e-postadress, och i förekommande fall, bolagsform och organisationsnummer. I samband med köp av Installationstjänster ska även installationsadress uppges.

3.2 Vid elektronisk beställning via Mer’s hemsida, se.mer.eco, Mer bekräftar köpet genom att skicka en orderbekräftelse och en faktura till Kunden. Avtal anses inte vara ingånget mellan Parterna förrän en orderbekräftelse har skickats med e-post till Kundens angivna e-postadress.

§ 4 Leverans

Mer levererar i hela Sverige. Förbetalda Laddkort kan skickas till utlandet enligt gällande prislista. Kunden ombeds kontakta Mer vid övriga försändelser till utlandet. Leverans av Laddkort sker normalt sett inom tre (3) arbetsdagar vid försändelser i Sverige.

§ 5 Priser, betalning och äganderätt

5.1 Alla priser för Laddutrustning, Installation och Laddkort framgår av Mer’s vid var tid gällande prislista. Gällande prislista finns tillgänglig på se.mer.eco Mer reserverar sig för eventuella tryckfel, felaktiga prisuppgifter och utsålda varor.

5.2 Betalning görs via faktura. Betalningsvillkor är [30] dagar från fakturadatum, om inte annat anges på fakturan. Vid för sen betalning tillämpas dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635), samt i tillämpliga fall påminnelse- och inkassoavgift.

5.3 Äganderätten av Laddutrustningen övergår till Kunden i samband med fullgjord betalning.

§ 6 Köp av Installationstjänster

6.1 Om Parterna avtalar att Mer ska installera den köpta Laddutrustningen gäller följande villkor för utförandet av installationen (”Installation”).

6.2 Kunden kan välja mellan olika typer av Installation samt avtala om tidpunkt för Installationen. På Mer’s hemsida, se.mer.eco, finns information om vad som ingår i en så kallad standardinstallation (”Standardinstallation”). Alla åtgärder utöver de som ingår i Standardinstallationen räknas som en Anpassad Installation (”Anpassad Installation”). Exempel på vad som kan ingå i en Anpassad Installation finns på Mers hemsida, se.mer.eco.

6.3 Om Kunden önskar en annan placering av Laddutrustningen än den som Mer föreslår så tillgodoser Mer detta önskemål i den mån det är möjligt och mot betalning av de tillkommande kostnader som är förknippade med Installation på en sådan annan placering. Om Kunden önskar en Anpassad Installation utför Mer detta mot särskild avgift.

6.4 Om Kunden och Mer har tecknat avtal om en Anpassad Installation av Laddutrustningen gäller, utöver Försäljningsvillkoren, de särskilda bestämmelser som anges i avtal eller orderbekräftelsen.

6.5 Kunden eller Kundens ombud ska finnas på plats vid avtalad tidpunkt för Installationen och tillse att Mer får obegränsad tillgång till erforderligt utrymme för installation av kablar och för att ansluta Laddutrustningen till elnätet på installationsplatsen. Om Mer inte får sådan obegränsad tillgång vid den tidpunkt som har avtalats har Mer rätt att fakturera Kunden enligt gällande prislista. Eventuell ändring av tid för Installationen måste göras minst tre (3) dagar före den tidpunkt som avtalats och ska meddelas skriftligt till Mer på [email protected] med en hänvisning till ordernumret.

6.6 Kunden ska själv och på egen bekostnad ombesörja eventuella reparationer, till exempel målning, putsning eller tapetsering, och den övriga återställningen av mark, byggnad och annan anläggning, som kan bli nödvändig till följd av nödvändig åverkan vid Installationen.

6.7 Om Installation ska ske på fastighet som ägs av annan än Kunden ansvarar Kunden för att erforderliga medgivanden härtill har inhämtats.

6.8 Om platsen där Installation ska ske inte har tillräcklig god mobilkommunikation kan Mer inte utlova eller garantera leverans av statistik eller övervakningen av Laddutrustningen. Om mobilkommunikation saknas eller bedöms vara för svag på platsen där installation ska ske kan Mer och Kunden separat avtala om att utrustning för signalförstärkning ska installeras till en kostnad som tillkommer.

§ 7 Förbetalda Laddkort

7.1 Om Parterna har tecknat avtal om Laddkort för användning på Mers laddstolpar på offentlig plats, levereras Laddkort som ger Kunden möjlighet att ladda elbil på alla de laddningsplatser som drivs av Mer eller tredje part som Mer har avtal med och där det finns en ansluten identifieringsmodul för Mers Laddkort. Information om lokaliseringen av Mers laddstolpar finns bl a på Mers hemsida, se.mer.eco, eller i Mers app.

7.2 Laddkort som inte används under en period om 24 månader kommer automatiskt att spärras av Mer. För att häva en sådan spärr måste Kunden kontakta Mer. Kontaktuppgifter finns i § 13.

7.3 Laddstolparna får bara användas till laddning av den typ av elbilar som är godkända för Mode 3-laddning.

7.4 Kunden får inte göra några ingrepp på Laddutrustningen utan föregående skriftligt godkännande från Mer.

7.5 Laddkortet tillhör Mer och ska förstöras eller returneras av Kunden om Mer begär detta. Detta gäller också då avtalet mellan Parterna upphör. Annan part än Mer får inte göra ingrepp på eller kopiera Laddkortet.

7.6 Kunden ansvarar för att Laddkortet förvaras på ett säkert sätt och, i förekommande fall, att den personliga koden till Laddkortet skyddas. Kunden ska förstöra eller returnera skadade Laddkort till Mer. Mer byter då ut det skadade Laddkortet mot en kostnad på 99 kronor. I förekommande fall kommer koder och lösenord till Laddkort att skickas till den adress som Kunden har angivit vid beställningen av Laddkortet. Av säkerhetsskäl lämnar Mer inte ut några koder eller lösenord via telefon.

7.7 Om Kunden förlorar sitt Laddkort, eller får vetskap om att Laddkortet obehörigen har använts, ska Kunden omedelbart ringa Mer på telefonnummer +46 774 433 900 och spärra Laddkortet för att undvika missbruk. Mer kan kräva att Kunden skriftligen bekräftar spärrningen och vid stöld kan Mer också kräva att Kunden polisanmäler händelsen. Mer ersätter det förlorade Laddkortet mot en kostnad på 99 kronor.

7.8 Mer ansvarar inte för några förluster som uppstår till följd av att ett Laddkort har förlorats, skadats eller på annat sätt blivit oanvändbart. Vid obehöriga transaktioner med Kundens Laddkort, ansvarar Kunden själv för hela det förladdade belopp som har konsumerats eller på annat sätt gått förlorat.

§ 8 Fel, brister och reklamationsrätt

8.1 En vara ska anses ha fel eller brister om den avviker från den beskrivning (bruksanvisningen) som följer med varan vid leveransen eller från vad som framgår av Mers hemsida. En tjänst ska anses vara felaktig om den avviker från den beskrivning av vad som ingår i tjänsten som framgår av Mers hemsida.

8.2 Varan får bara användas i enlighet med bruksanvisningen. Laddutrustning får endast användas till laddning av de(n) typ(er) av elbil för vilken Laddutrustningen är designad. Om Kunden byter till annan elbil ska Kunden kontakta Mer för att få besked om ifall det krävs byte av Laddutrustning. Om Laddutrustningen används för att ladda elbilar av annan typ eller med annan strömstyrka än sådan för vilken Laddutrustningen är designad är Kunden ensam ansvarig för eventuella skador på Laddutrustningen och elbilen.

8.3 Reklamation ska göras inom skälig tid från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts av Kunden. Reklamationstiden är maximalt ett (1) år från det att varan levererades till Kunden respektive från det datum då en tjänst slutförts.

8.4 Vid skador som uppkommit under transport till Kunden ska Kunden reklamera till transportfirman inom sju (7) dagar från leverans. Mer ansvarar inte för skador som uppkommit under transport.

8.5 För felanmälda varor där det uppgivna felet kan fastställas bero på eller härledas till förhållanden som beror på Kunden, kommer Mer att kräva betalning av Kunden baserat på den tid som avsatts. Priset för detta framgår av gällande prislista.

§ 9 Ansvar

9.1 Parterna är ansvariga gentemot varandra enligt bestämmelser i svensk lagstiftning, dock med nedanstående begränsningar.

  • Mer är inte ersättningsskyldigt för indirekta förluster, driftförluster, utebliven vinst, dataförluster, produktionsförluster, förluster till följd av uteblivet eller brutet avtal med tredje part eller liknande;
  • Mer ansvarar inte för fel, avbrott, störningar, strömkvalitet och liknande som kan härröras till andra tjänsteleverantörer, bland annat elleverantörer, elproducenter, elnätsleverantörer och internetleverantörer; och
  • Mer ansvarar inte heller för skador eller förluster som åsamkas Kunden på grund av felaktig användning, bland annat, men inte begränsat till, felaktig laddning, datavirus och liknande.

9.2 Mer har ingen skyldighet att uppfylla avtalet om detta förhindras av omständigheter som står utanför Mers kontroll, bland annat, men inte begränsat till, brand, krig, militära insatser, upplopp, strejk, lockout, naturkatastrofer, inklusive blixtnedslag och översvämningar, stora avbrott eller störningar i tekniska system eller IT-system som Mer inte hade kunnat undvika eller klara av utan orimliga omkostnader eller som Mer inte hade kunnat förutse när avtalet tecknades.

§ 10 Påföljder vid felaktig vara

10.1 Om varan är felaktig kan Kunden kräva att Mer tillgodogör Kunden genom att antingen avhjälpa felet eller leverera en ny vara till Kunden. Mer förbehåller sig rätten att välja vilket av alternativen avhjälpande eller omleverans som är lämpligast i det enskilda fallet.

10.2 Om Kunden kan visa att felet är av väsentlig betydelse för Kunden, får Kunden häva köpet. Om felet kan åtgärdas genom avhjälpande eller omleverans enligt § 10.1 inom skälig tid ska Kunden normalt inte äga rätt att häva köpet.

10.3 För att Kunden ska kunna åberopa någon av åtgärderna enligt § 10.1-2 krävs att Kunden har reklamerat till Mer enligt § 8.3.

§ 11 Påföljder vid felaktig tjänst

Om en tjänst är felaktigt utförd kan Kunden kräva att Mer tillgodogör Kunden genom att avhjälpa felet. Kunden har inte rätt till någon annan ersättning med anledning av felet.

§ 12 Påföljder vid dröjsmål

12.1 Om varan inte avlämnas eller blir försenad, eller om en tjänst blir försenad eller inte utförd, och detta inte beror på något förhållande på Kundens sida, har Kunden rätt att hålla inne betalningen. Om köpet gäller en tjänst som förfallit till betalning och om en del av tjänsten utförts har Kunden dock endast rätt att hålla inne en sådan del av betalningen som motsvarar den del av tjänsten som ännu inte fullgjorts av Mer.

12.2 Vid dröjsmål har Kunden har rätt att kräva fullgörelse av avtalet. Om Kunden kan visa att dröjsmålet lett till att köpet av varan eller tjänsten blivit väsentligen förfelat på grund av Mers dröjsmål, har Kunden rätt att häva köpet. Mer ersätter dock inte Kunden för eventuella återställningskostnader eller andra kostnader som Kunden har med anledning av det hävda köpet. Kunden har inte rätt till någon ytterligare ersättning med anledning av dröjsmålet.

§ 13 Kundtjänst

Mers kundtjänst kan nås på telefon +46 774 433 900 eller på e-post [email protected] Skrivelser per post skickas till Mer Sweden AB, Södra Stenbocksgatan 77, 252 47 Helsingborg.

§ 14 Tillämplig lag och tvister

14.1 Försäljningsvillkoren regleras av svensk rätt.

14.2 Tvister som uppstår med anledning av Försäljningsvillkoren ska avgöras av svensk allmän domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans.