Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Allmänna försäljningsvillkor laddtjänst

Giltiga från och med 2019-11-20

1 § Mers laddtjänst för publik laddning

1.1. Kunden ges möjlighet att ladda sin elbil på alla de laddstationer som drivs av Mer eller av tredje part som Mer har avtal med och där det finns en ansluten identifieringsmodul för Mers laddbricka eller genom Mers app. Vilka stationer som ingår i Mers laddnätverk, framgår på se.mer.eco samt i Mers app.

1.2. Bestämmelserna i dessa avtalsvillkor som tar sikte på Laddtjänsten och kundens användande av Mer laddbricka och Mers app (dvs. köp och betalning av laddning) omfattar laddning vid nätverket Mers laddstationer.

2 § Laddbricka

2.1. För att få tillgång till Laddtjänsten och för att kunna använda Mers laddstationer, behövs en separat laddbricka eller Mers app (se nedan). Laddbrickan beställs via se.mer.eco

2.2. Mer kan komma att genomföra kreditprövning av kunden.

2.3. Mer skickar efter godkännande ut laddbrickan till kunden. Mer förbehåller sig rätten att neka utfärdandet av laddbricka.

2.4. Laddbrickan gäller endast på de laddstationer som ingår i Mers laddnätverk.

2.5. För laddning på Mers laddstationer utanför Sverige tillkommer en kostnad enligt vid tidpunkten gällande prislista.

2.6. Kostnaden för respektive laddtillfälle registreras på innehavaren av laddbrickan dvs. användning av Laddtjänsten anses vid varje tillfälle såsom ett erkännande av laddning och ingående av avtal om köp av laddning mellan kunden och Mer.

2.7. Laddbrickan är personlig, men tillhör Mer och ska förstöras eller returneras av Kunden om Mer begär detta. Detta gäller också då avtalet mellan Parterna upphör. Annan part än Mer får inte göra ingrepp på eller kopiera laddbrickan.

2.8. Kunden ansvarar för att laddbrickan förvaras på ett säkert sätt. Kunden ska förstöra eller returnera skadade laddbrickor till Mer. Mer byter då ut den skadade laddbrickan mot en kostnad på 99 kronor.

2.9. Om Kunden förlorar sin laddbricka, eller får vetskap om att laddbrickan obehörigen har använts, ska Kunden omedelbart ringa Mers kundservice på telefonnummer +46 774 433 900 och spärra laddbrickan för att undvika missbruk. Mer kan kräva att Kunden skriftligen bekräftar spärrningen och vid stöld kan Mer också kräva att Kunden polisanmäler händelsen. Mer kan ersätta den förlorade laddbrickan mot en kostnad på 99 kronor.

2.10. I enlighet med lagen (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument ansvarar Mer för förluster som uppstår till följd av att Laddbrickan har utnyttjats felaktigt av annan person. Vid obehöriga transaktioner som uppstått till följd av att Kunden har åsidosatt de skyldigheter som åvilar Kunden enligt Försäljningsvillkoren genom grov oaktsamhet, ansvarar dock Kunden själv för hela beloppet upp till maximalt 12 000 kronor. Kunden ansvarar aldrig för förluster som uppkommer efter det att laddbrickan har spärrats enligt § 2.9.

2.11. Förutom vad som följer av § 2.10. ansvarar Mer inte för några förluster som uppstår till följd av att en laddbricka har förlorats, skadats eller på annat sätt blivit oanvändbart.

2 b § Appen Mer Connect Sverige

2b.1. För att få tillgång till Laddtjänsten och för att kunna använda Mers laddstationer erbjuder Mer också en mobil applikation (Mer Connect Sverige) som möjliggör betalning för laddning vid Mers laddstationer.

2b.2. Mer Connect Sverige laddas ner och i samband med registreringen ska Kunden godkänna villkoren.

2b.3. Registreringen av betalkort krävs för betalning via Mer Connect Sverige.

Betalningen av laddningen sker då via det betalkort som Kunden angivit i registreringsförfarandet. Betalningen sker via Stripe

2b.4. Om inget betalkort registreras kan Mer Connect Sverige användas för att hitta laddstationer som ingår i Mers laddnätverk samt status på laddarna.

2b.5. Mer kan komma att genomföra kreditprövning av Kunden.

2b.6. Mer Connect Sverige gäller endast på de laddstationer som ingår i Mers laddnätverk.

2b.7. För laddning på Mers laddstationer utanför Sverige tillkommer en kostnad enligt vid tidpunkten gällande prislista.

2b.8. Kostnaden för respektive laddtillfälle registreras på Innehavaren av Mer Connect Sverige dvs. användning av Laddtjänsten anses vid varje tillfälle såsom ett erkännande av laddning och ingående av avtal om köp av laddning mellan kunden och Mer.

2b.9. Om Kunden får vetskap om att Mer Connect Sverige obehörigen har använts, ska Kunden omedelbart ringa Mers kundservice på telefonnummer +46 774 433 900 och spärra Mer Connect Sverige för att undvika missbruk. Mer kan kräva att Kunden skriftligen bekräftar spärrningen och vid stöld kan Mer också kräva att Kunden polisanmäler händelsen.

2b.10. I enlighet med lagen (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument ansvarar Mer för förluster som uppstår till följd av att Mer Connect Sverige har utnyttjats felaktigt av annan person. Vid obehöriga transaktioner som uppstått till följd av att Kunden har åsidosatt de skyldigheter som åvilar Kunden enligt Försäljningsvillkoren genom grov oaktsamhet, ansvarar dock Kunden själv för hela beloppet upp till maximalt 12 000 kronor. Kunden ansvarar aldrig för förluster som uppkommer efter det att Mer Connect Sverige har spärrats enligt § 2b.9.

2b.11. Förutom vad som följer av § 2b.10. ansvarar Mer inte för några förluster som uppstår till följd av att mobiltelefon med Mer Connect Sverige har förlorats, skadats eller på annat sätt blivit oanvändbar.

3 § Utrustning och användning av Mers laddstationer

3.1. Kunden ansvarar för att, i de fall det behövs, tillhandahålla en Mode 3 Typ 2-kabel för AC-laddning vid stationer med Mode 3 Typ 2-uttag.

3.2. Respektive laddstationsägare inom nätverket Mer ansvarar för att laddstationerna uppfyller gällande standarder, lagar och föreskrifter.

3.3. Laddningsförmågan är beroende av flera faktorer, såsom den laddbara bilens tekniska förutsättningar, bilbatteriets laddningsnivå och laddstationens kapacitet, varav den komponent med lägst kapacitet kommer att vara avgörande för vilken effekt elbilen kan tillgodogöra sig. Mer kan därför inte garantera att laddning av en laddbar bil kommer att kunna genomföras inom någon maximalt angiven tidsgräns eller med viss minimieffekt.

3.4. Instruktion om hur Mers laddstationer ska användas finns på eller i anslutning till laddstationerna.

3.5. Laddstationerna får bara användas till laddning av laddbara bilar som är godkända för Mode 3-laddning.

4 § Tillgänglighet

4.1. Laddtjänsten finns tillgänglig för Kunden dygnet runt, men i praktiken kan möjligheten att ladda begränsas t.ex. av att vissa laddstationer inte är åtkomliga vid vissa tidpunkter pga. särskilda restriktioner. I vissa fall krävs giltigt parkeringstillstånd med tredje part.

4.2. Mer eftersträvar att laddstationer i Mers nätverk ska vara fungerande i så hög utsträckning som möjligt. Om laddstationen skulle drabbas av tekniska fel, försöker Mer åtgärda felet så fort som möjligt.

4.3. Mer förbehåller sig rätten att, utan ersättning till Kunden, ändra, begränsa tillgången till, eller stänga av Laddtjänsten eller laddstation för t.ex. uppdateringar, underhåll och felkorrigering eller till följd av force majeure-förhållanden utanför Mers kontroll.

5 § Betalning

5.1. Användning av Laddtjänsten i form av laddhistorik sparas för registrerad laddbricka och i appen Mer Connect Sverige. Utifrån laddhistoriken beräknas kostnaden som Kunden ska betala.

5.2. Betalning för genomförd laddning sker i efterskott genom kunden valt tillgängligt betalsätt.

5.3. Kunden är betalningsskyldig till Mer för all användning av Laddtjänsten som genomförs med laddbrickan och via appen Mer Connect Sverige. (Kunden ansvarar dock inte för användning av Laddtjänst som ägt rum efter det att kunden anmält laddbrickan eller mobiltelefonen med appen Mer Connect Sverige som förlorad hos Mer enligt 2 §. Detta gäller dock inte om kunden genom svikligt handlande eller vårdslöshet har bidragit till den obehöriga användningen.)

5.4. Betalning ska vara Mer tillhanda senast på den angivna förfallodagen. Vid fakturering har Mer rätt att ta ut en rimlig avgift enligt Mer vid var tid gällande prislista.

5.5. Sker inte betalning i rätt tid har Mer rätt att av Kunden, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt räntelagen (1975:635) från den i fakturan angivna förfallodagen samt ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse.

5.6. Mer har även rätt att tills vidare stänga av en Kund om inte betalningsvillkoren uppfyllts. (Se även 9 § Avtalets giltighet)

6 § Konsumtionsdata och personuppgifter

6.1. Mer kommer att spara laddhistorik för varje Kund (vilket innefattar t.ex. information om vilken laddstation som använts, uttagen el, belopp och tidpunkt för användning av Laddtjänsten.) Laddhistoriken ligger till grund för fakturering av Kunden.

6.2. Mer kommer att behandla personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande tillämplig lagstiftning om behandling av personuppgifter[1]. Kunden samtycker genom detta avtal till att Mer behandlar Kundens personuppgifter, som t.ex. namn, personnummer, adress och telefonnummer, för de ändamål som anges nedan. Grunder för Mers behandling av personuppgifter är Kundens samtycke och för att det är nödvändigt för fullgörandet av Försäljningsvillkoren. Om Kunden återkallar sitt samtycke kan Mer fortsatt komma att behandla Kundens personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att fullgöra de förpliktelser som följer av Försäljningsvillkoren och av lag. Personuppgifter som Mer inhämtar i samband med avtalet och därefter kommer att behandlas av Mer i den utsträckning det krävs för att fullgöra avtalet och för att säkerställa Mers rättigheter. Personuppgifter kan också komma att behandlas för marknads- och kundanalyser, affärsstyrning, affärsutveckling samt riskhantering. Behandling av personuppgifter kan också ske för ändamål som avser direkt marknadsföring efter Kundens samtycke. För mer information om bl.a. Kundens rättigheter med anledning av Mers behandling av Kundens personuppgifter hänvisas till Mers vid var tid gällande persondatapolicy som finns på www.Mer.se.  För frågor eller annat med anledning av Mers behandling av personuppgifter hänvisas Kunden till Mer på telefon +46 774 433 900 eller via mail [email protected]

7 § Ansvar för fel m.m.

7.1. Mer ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av bristande kompabilitet mellan Kundens bil och laddstation, eller på grund av att Kunden använder Laddtjänsten eller laddstationen i strid med vid var tid gällande instruktioner och tekniska krav, som framgår av detta avtal eller som Mer på annat sätt gjort tillgängliga för Kunden.

7.2. Mer ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador hänförliga till skador på Kundens egendom och som uppstår till följd av Kundens användning av Laddtjänsten eller laddstationen.

7.3. Kunden är inte berättigad till skadestånd på grund av att en laddstation läggs ned eller är ur funktion.

7.4. Kunden är ansvarig för att följa alla riktlinjer och krav i enlighet med de instruktioner vilka ges av Mer från tid till annan. Detta inkluderar ansvar för att den laddbara bil som Kunden använder i samband med Laddtjänsten uppfyller samtliga krav för laddning.

7.5. Kunden ansvarar även för att laddbrickan och Mers app inte kan utnyttjas eller brukas av obehöriga.

7.6. Mer förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan spärra laddbrickan och Mers app vid missbruk, om det finns risk för osäker användning av laddbrickan eller Mers app, misstanke om obehörig användning eller risk för att Kunden inte fullgör sina förpliktelser mot Mer.

8 § Avtalsöverlåtelse

8.1. Kunden medger att Mer på oförändrade villkor får helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annat bolag inom samma koncern eller till annan part som rimligen kan förväntas fullgöra skyldigheterna enligt avtalet på ett tillfredsställande sätt.

8.2. Kunden har inte rätt att till annan helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet.

9 § Avtalets giltighet

9.1. Dessa avtalsvillkor gäller tillsvidare. Mer har rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan om Kunden bryter mot dessa avtalsvillkor eller använder Laddtjänsten eller en laddstation på ett sådant sätt att olägenhet eller skada uppkommer för Mer.

10 § Ändring av villkor

10.1 Mer har rätt att ändra dessa villkor under förutsättning att kunden underrättas via e-post om ändringen minst två månader innan ändringen träder i kraft. Kunden ska i sådana fall anses underrättad två dagar efter att e-posten avsänts.

11 § Kundservice

11.1 Mers kundservice kan nås på telefon +46 774 433 900 eller på e-post [email protected] Skrivelser per post skickas till Mer Sweden, Södra Stenbocksgatan 77, 252 47 Helsingborg.

12 § Tillämplig lag och tvister

12.1 Dessa försäljningsvillkor regleras av svensk rätt.

12.2 Tvister som uppstår med anledning av Försäljningsvillkoren ska avgöras av svensk allmän domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans.

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktivet 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och vid var tid tillkommande lagstiftning och föreskrifter.