Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Allmänna avtalsvillkor elhandel privatperson

Giltiga från och med 2019-02-01

Allmänt

 • Kunden förbinder sig att köpa och Mer att leverera el under avtalsperioden i enlighet med villkor enligt detta avtal. Elnätavgifter berörs inte av avtalet.
 • I de fall detta avtal inte reglerar förhållandena mellan parterna gäller branschens gällande Allmänna avtalsvillkor. Dessa finns att läsa och skrivas ut på vår hemsida: se.mer.eco eller beställas från vår Kundservice: 077 44 33 900. Vid kundens dödsbo löper avtalet vidare under branschens Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare.
 • Information angående konsumenträttigheter, tvistemålshantering, klagomålshantering samt kontaktinformation till en av regeringen utsedd kontaktpunkt finns på vår hemsida se.mer.eco
 • Leveransstarten kan försenas eller avbrytas om kunden lämnat ofullständiga uppgifter eller om händelser utom Mers kontroll inträffar.
 • Avtal kan endast tecknas av den som vid leveranstillfället står för nätavtalet på anläggningen.
 • Elnätsföretaget ansvarar för att meddela Mer korrekta mätvärden.
 • Avtalet är villkorat av sedvanlig kreditprövning.
 • Mer kommer att behandla personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande tillämplig lagstiftning om behandling av personuppgifter[1]. Kunden samtycker genom detta avtal till att Mer behandlar Kundens personuppgifter, som t.ex. namn, personnummer, adress och telefonnummer, för de ändamål som anges nedan. Grunder för Mers behandling av personuppgifter är Kundens samtycke och för att det är nödvändigt för fullgörandet av Försäljningsvillkoren. Om Kunden återkallar sitt samtycke kan Mer fortsatt komma att behandla Kundens personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att fullgöra de förpliktelser som följer av Försäljningsvillkoren och av lag. Personuppgifter som Mer inhämtar i samband med avtalet och därefter kommer att behandlas av Mer i den utsträckning det krävs för att fullgöra avtalet och för att säkerställa Mer’s rättigheter. Personuppgifter kan också komma att behandlas för marknads- och kundanalyser, affärsstyrning, affärsutveckling samt riskhantering. Behandling av personuppgifter kan också ske för ändamål som avser direkt marknadsföring efter Kundens samtycke. För mer information om bl.a. Kundens rättigheter med anledning av Mer’s behandling av Kundens personuppgifter hänvisas till Mer’s vid var tid gällande persondatapolicy som finns på se.mer.eco För frågor eller annat med anledning av Mer’s behandling av personuppgifter hänvisas Kunden till Mer på telefon +46 774 433 900 eller via mail [email protected]
 • Avtalet tillämpas för konsumenter och mindre näringsidkare. För större leveranser kontakta Mer för offert.
 • Mer förbehåller sig rätten att efter särskild prövning avstå från att acceptera avtalet med Er. Om Mer beslutar att ej acceptera avtalet kommer detta att meddelas Er skriftligen på angiven adress inom 14 dagar från det vi har erhållit handlingen från Er.
 • Betalning ska vara Mer tillhanda senast på den i faktura angivna förfallodagen, vilken infaller tidigast 15 dagar efter det att fakturan avsänts.
 • Mer garanterar att all el är förnybart producerad i en ursprungsmärkt anläggning. Revision utförs en gång per år av auktoriserad revisor. Vid revisionen skall anskaffad energi kontra försåld energi redovisas.
 • Mer har rätt att göra tillägg och förändringar i dessa villkor, information om justering ska vara kunden tillhanda senast 60 dagar innan ändringen träder i kraft.

Skatter och andra avgifter

Skatter, kvotplikt av elcertifikat, andra särskilda avgifter eller motsvarande kostnadselement beslutade av Sveriges riksdag, påförs enligt vid var tid gällande regler och ingår ej i det avtalade elpriset. Vid ändringar av sådana avgifter äger Mer rätt att utan föregående avisering justera priset i motsvarande mån.

Uppsägning av elavtal

Kunden är skyldig att erlägga en lösenavgift till Mer om avtalad leverans fås att upphöra i förtid, eller i det fall då kund inte iakttaget avtalad uppsägningstid. Lösenavgiften beräknas till 20 % av avtalat elpris för uppskattad förbrukning under resterande del av avtalsperioden med tillägg för eventuell fast avgift och en administrativ avgift på 450 kronor inklusive moms. Vid eventuell tvist angående kundens förbrukning äger Mer rätt att hämta uppgifter om det från det elnätsföretag som kundens anläggning är ansluten till. Kvarvarande avtalstid räknas i hela dagar. Mer har rätt till ersättning i form av lösenavgift oavsett om den avtalade elleveransen påbörjats eller ej.

Beror uppsägningen på att kund flyttar, upphör avtalet att gälla och ingen ersättning i form av lösenavgift tas ut. Med flytt avses att kunden skriftligt meddelar Skatteverket, Försäkringskassan eller Posten om definitiv avflyttning från den adress som nuvarande elavtal avser. Vid avflyttning har kund möjligheten att ta med sig sitt elavtal till den nya adressen.

Om Avtalet sägs upp utan att Kunden ingår annat elhandelsavtal, ska för den fortsatta elleveransen tillämpas Mer’s vid var tid gällande villkor och priser för rörligt pris.

Mer El

Mer El är en förvaltad elhandelstjänst. Mer prissäkrar elleveransen genom Jämtkrafts helägda dotterbolag Scandem AB. Scandem säkrar löpande förväntad förbrukning i en gemensam portfölj för efterföljande period av 6-18 månader så att elpriset vid leverans är säkrat till minst 70 procent. Det resultat som uppkommer av de prissäkringar Scandem gör för kundernas räkning tillfaller eller belastar till 100 procent kunderna i portföljen. Mer El beräknas månadsvis utifrån villkoren för Rörligt pris, i det elprisområde leveransen sker, justerat med resultatet av prissäkringarna. Eventuella avvikelser mellan förväntad förbrukning och uppmätt verklig förbrukning regleras i efterföljande månads prisjustering. Avgift för elhandelstjänsten Mer El samt kostnad för elcertifikat, gällande energiskatt och moms tillkommer enligt regelverk.

Mer har rätt att under avtalstiden justera påslag samt fast avgift. Information om justering ska vara kunden tillhanda senast 60 dagar innan ändringen träder i kraft. Avtalet löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av innevarande månad + tre (3) kalendermånader.

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktivet 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och vid var tid tillkommande lagstiftning och föreskrifter.