Shopping bag Info Minus Plus Quick add Quick add blue

Allmänna villkor hos Mer

Dessa villkor innehåller viktig information, inklusive information om hur våra tjänster kommer att användas, vårt ansvar gentemot dig och vad du ska göra om du är orolig för dessa villkor, våra tjänster eller vill sluta använda våra tjänster.

1        Parterna och definitioner

1.1       Vilka vi är och vad syftet är med villkoren

Mer Sweden AB (”Mer”) är ett registrerat aktiebolag i Sverige med organisationsnummer 559177-1208, med företagsadress c/o Statkraft AB, Sveavägen 9, 111 57 Stockholm. Mer erbjuder laddlösningar, produkter och tjänster relaterade till laddning av elfordon, inklusive faktureringslösningar och betaltjänster (alla tjänster från Mer kallas ”Tjänsten” och kollektivt ”Tjänsterna”).

Genom att använda Mer:s Tjänster godkänner kunden (”Kunden”) innehållet i dessa Allmänna villkor (”Villkoren”). Villkoren gäller för användningen av Tjänsterna och / eller andra Tjänster som tillhandahålls i samband med Tjänsterna av någon av Parterna. Tjänsterna kan endast användas på platser som drivs av Mer och / eller dess partners. ”Kund” avser både juridiska och fysiska personer. Om Kunden är en juridisk person är Kunden fullt ansvarig för att de enskilda användarna som Kunden ger tillgång till Tjänsten följer alla Villkor från Mer när de använder Tjänsten. Om Kunden inte accepterar dessa Villkor bör Kunden inte fortsätta att använda Mer:s Tjänster.

Villkoren kan komma att ändras. Mer informerar om ändringar i Villkoren via e-post till Kunder som har accepterat att mottaga e-post, samt på Mer:s webbplats innan ändringarna träder i kraft med 14 dagars varsel. Om Kunden inte godkänner de nya Villkoren kan Kunden säga upp Tjänsten. Om Kunden vill avsluta kundrelationen görs detta på kundportalen ”Min sida” på Mer:s webbplats. Kundens kundrelation raderas efter nästkommande faktureringsperiod när alla utestående fordringar har betalats. De vid var tid gällande Villkoren är tillgängliga på Mer:s webbplats och i mobilapplikationen.

2        Villkor för Tjänsterna

2.1       Kunden

Kunden måste vara över 18 år för att få tillgång till Tjänsterna. Om Kunden ger tredje part tillgång till Tjänsterna är Kunden fullt juridiskt, ekonomiskt och faktiskt ansvarig för både användningen och att Villkoren följs. Kunden ansvarar för att de som använder Tjänsterna på Kundens vägnar känner till Villkoren.

2.2       Användning av Tjänsterna

För att kunna använda Tjänsterna måste Kunden identifiera sig antingen via SMS, RFID-laddbricka eller vid var tid aktuell mobilapplikation.

Användning av Tjänsterna med hjälp av ett RFID-laddbricka eller mobilapplikation kräver att Kunden registrerar sig hos Mer med de personupplysningar som krävs för att Mer skall kunna erbjuda nämnda utrustning / Tjänst.

2.3       Priser och betalning

2.3.1       Pris och prisberäkning

Kunden ansvarar för användningen av Tjänsterna i enlighet med de aktuella priser och avgifter som finns tillgängliga, på webbplatsen: http://www.se.mer.eco/priser/

Kostnaden för att använda Tjänsterna beräknas efter laddning. Kostnaden för laddning beräknas i efterhand utifrån laddad energimängd, tid, eventuella avgifter och moms. Priser och rabatter kan komma att förändras.

2.4       Fakturering och betalning

2.4.1 Betalning och fakturering for registrerade Kunder

Som registrerad Kund hos Mer kan Kunden välja att betala via betalkort, E-faktura, Autogiro, PDF-faktura via e-post eller pappersfaktura per post. Betalning sker i efterskott, och moms är inkluderat i samtliga priser.

Fakturering sker i samarbete med Mer:s faktureringspartner och på något av följande sätt:

 • Betalkort: Fakturabeloppet dras från betalkortet efter utgången av varje kalendermånad. Kunden får ett detaljerat kvitto till den registrerade e-postadressen. Om dragning från kortet avvisas kommer Kunden i första hand motta ett SMS där Mer ber Kunden att kontrollera betalkortet. Det genomförs ett nytt försök på dragning två dagar senare, och om denna dragning avvisas kommer en PDF-faktura automatiskt skickas till Kundens registrerade e-postadress.
 • E-faktura: Hanteras genom att fakturan skickas till av Kundens uppgett bankkonto.
 • PDF-faktura via e-post: Skickas till den registrerade e-postadressen vid utgången av varje kalendermånad.
 • Pappersfaktura per post: Skickas vid utgången av varje kalendermånad till Kundens registrerade postadress.

Avgifter kan tillkomma för vissa av betalningsalternativen ovan.

2.4.2       Betalningsvillkor

Mer förbehåller sig rätten till transaktionsbaserad betalning. Mer kan också erbjuda transaktionsbaserad betalning med kreditkort med reservation av laddkostnadsbeloppet vid laddningens start, och med avräkning efter fullbordad laddning.

Fakturan förfaller 20 dagar efter fakturadatum, om inte annat avtalats. Om Kunden inte har betalat en faktura inom betalningsfristen, skickas en påminnelsefaktura med påminnelseavgift per post med en ny betalningsfrist. Vid utebliven betalning av påminnelsefakturan kan Mer eller Mer:s partners kräva ersättning för omkostnader och räntor enligt Räntelagen, samt skicka fakturan för indrivning.

2.4.3      Betalning och fakturering för sms-drop-in-Kunder

Användning av Tjänster via SMS eller mobilapplikation som inte är kopplad till en kundprofil debiteras av Kundens mobiloperatör på Kundens mobilfaktura. Dessutom kan mobiloperatören debitera Kunden för eventuella utgifter relaterade till SMS, till exempel datakommunikationsavgifter. Kunden ansvarar för att mobilabonnemanget tillåter användning av betaltjänster.

2.4.4      Kreditbedömning

Mer förbehåller sig rätten att göra kreditbedömningar av nya eller befintliga Kunder i enlighet med svensk lag.

2.4.5      Kundens misskötsel

Mer förbehåller sig rätten att spärra Kundens användning av Tjänsterna om Kunden bryter mot Villkoren. Detta gäller även Kunder som använder SMS eller oregistrerad mobilapplikation. Betydande materiella överträdelser inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Utebliven betalning
 • Tjänsterna används i strid med Villkoren

Kunden är ekonomiskt ansvarig gentemot Mer för skador som Kunden har åsamkat Mer:s utrustning i den utsträckning som detta regleras av allmänna skadeståndsregler.

2.5       Kunduppgifter

2.5.1        Registrering av kunduppgifter

Vid registrering av kunduppgifter och upprättande av ett användarkonto är det Kundens ansvar att tillse att nödvändig användarinformation, inklusive betalningsinformation, är korrekt. Efter registreringen kommer Kunden att motta nödvändig information via e-post för att bekräfta registreringen och därefter få full tillgång till Tjänsten och kundprofilsidan ”Min sida”. Mer ansvarar inte för felaktigt ifyllda uppgifter. Registrerade kunduppgifter kan inte överföras till andra. Egna kunduppgifter måste registreras för alla Kunder.

2.5.2         Användning av Tjänsten RFID-laddbricka

Kunden kan beställa en laddbricka med RFID-chip. Laddbrickan används för att identifiera Kunden samt för att starta och stoppa användning av Tjänsterna. Kunden ansvarar för att förvara laddbrickan på ett säkert sätt så att den inte missbrukas av andra. Förlust av en laddbricka eller misstanke om missbruk ska rapporteras till Mer så snart som möjligt. Kunden kan registrera en laddbricka från godkända partners via Min sida. Det utgår ingen registreringsavgift för detta. Överföring av laddbrickor mellan Kunder är inte möjlig. En ny laddbricka måste beställas när Kunden registrerar ett nytt kundförhållande.

2.5.3         Användning av Tjänsten mobilapplikation

Kunden kan använda Mer:s mobilapplikation. Denna används för att identifiera Kunden, samt för att starta och stoppa användning av Tjänsterna. Genom att använda mobilapplikationen är Kunden bunden av Googles Allmänna Villkor.

2.5.4       Användning av kundportalen ”Min sida”

Som registrerad Kund får Kunden tillgång till kundportalen Min sida. Portalen kan användas bland annat för att se förbrukning och laddning, ändra profil och få en översikt över fakturor.

2.5.5       Missbruk och förlust av laddbricka

Vid missbruk av Kundens kundprofil ska Kunden omedelbart kontakta Mer för att spärra ytterligare användning av Tjänsterna. I händelse av förlust eller skada på laddbrickan kommer Mer att spärra laddbrickan och leverera en ny laddbricka mot en avgift. Detta gäller, men är inte begränsat till, följande fall:

 • Misstanke om att obehöriga tredje parter har fått tillgång till lösenord och därmed tillgång till kundprofil.
 • Förlust / stöld av laddbricka och / eller mobilapplikation.

Kunden är själv ansvarig för att rapportera till Mer för att förebygga / begränsa skadans omfattning. Detta kan göras via telefon 0771-664400 –val 1, eller genom att ta kontakt med Mer:s Kundsupport genom kontakformuläret på webbplatsen.

2.6       Ansvar

Kunden ansvarar för att följa instruktioner för korrekt användning av Tjänsterna. Mer ansvarar inte för skada eller olägenheter orsakade av att Kunden inte använder Tjänsterna korrekt.

Om Kunden får problem med att använda Tjänsterna kan Mer:s 24-timmars kundsupport kontaktas via telefon 0771-66 44 00 – val 1, så att Mer kan felsöka.

Mer strävar efter att informera om eventuella otillgänglighet / begränsningar på Tjänsterna så snart Mer görs medveten om detta, med hjälp av informationskanalerna Mer har tillgång till, och på detta sätt och i den utsträckning som Mer anser lämpligt.

Mer ansvarar inte för skada eller olägenhet som drabbat Kunden genom att Tjänsterna är otillgängliga, begränsade eller på annat sätt felaktiga och / eller defekta, utöver skyldigheten att återbetala felaktiga fakturerade belopp. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, laddstationer som helt eller delvis är ur drift eller på annat sätt inte fungerar som avsett, oavsett orsak.

De olika laddningserbjudanden som erbjuds av eller via Mer kan ha separata garantivillkor. Förutom säljarens produktgaranti som anges i produktspecifika garantivillkor, kan andra konsumentskyddslagar gälla vid eventuella fel i Mer:s Tjänster.

Mer ansvarar inte för skada eller olägenhet för Kunden till följd av defekter i Kundens egen utrustning / bil, tredjepartsutrustning och / eller laddning av bilar som avviker från den ursprungliga standarden. Detta inkluderar men är inte begränsat till:

 • Adapter som använts för snabbladdning.
 • Importerade bilar där laddningsstandarden har ändrats för att anpassas till laddare i Sverige

Mer ansvarar inte för eventuella eller faktiska direkta eller indirekta skador eller olägenheter till följd av:

 • Mobiltelefonnätverket eller tillhörande funktioner inte fungerar.
 • Mobiltelefonoperatören har ändrat sin telefontjänst så att betalning via Mer-Tjänsten inte längre är möjlig.
 • Tjänsten är blockerad av skäl som verkar vara felaktiga, men Mer hade rimliga skäl att tro att det fanns en grund eller ett behov av att spärra Tjänsten.
 • Laddbricka eller Kundens mobiltelefon går förlorad eller blir stulen och missbrukas av en annan person.

Mer ansvarar inte för att Kunden parkerar eller manövrerar sitt fordon i enlighet med lagar, förordningar eller privata parkeringsregler som fastställts av offentliga eller kommunala myndigheter eller privata operatörer (inklusive Mer:s samarbetspartners).

Mer kan inte garantera omedelbar åtkomst till Kundens val av laddare om tillgången är begränsad.

Mer ansvarar inte för skador eller förluster som ligger utanför Mer:s rimliga kontroll / inflytande eller som ett resultat av force majeure eller liknande situationer som Mer inte rimligen kunde ha förutsett eller rimligtvis avhjälpt eller mildrat. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, naturkatastrofer, lagstiftning, åtgärder eller beslut av offentlig myndighet eller regeringsbeslut, krig, sabotage, försummelse eller försening av leverans, telefonförbindelser eller andra trafik- och kommunikationslänkar och transport, strejker, bojkott eller liknande frågor. Förbehållet angående strejker, bojkott och blockeringar gäller även om Mer är föremål för nämnda åtgärder.

Mer ansvarar inte under några omständigheter för olägenheter, förluster eller skador orsakade av brist på eller otillräcklig strömförsörjning.

3        Särskilda villkor

3.1       Uppsägning

Kunden ansvarar för att säga upp avtalet och ta bort sin egen kundprofil på www.gronkontakt.se. När detta är gjort kommer användarkontot att inaktiveras och möjligheten att använda Tjänsterna med laddbricka och / eller mobilapplikation kommer att spärras. Om Mer inte har utestående fordringar mot Kunden, eller kommande fordringar när utestående och ej fakturerad laddning är fakturerad, kommer Kundens användarkonto, inklusive alla personuppgifter, att raderas av Mer.

3.2       Klagomål

Klagomål ska riktas till Mer inom 60 dagar efter det att Tjänsten var felaktig eller otillräcklig, eller att detta borde ha upptäckts. Klagomål skall vara skriftliga. Klagomål som framställts muntligt över telefon kommer att sparas skriftligt av Mer. Klagomål kan framställas genom att kontakta vår kundtjänst. De kan nås via ett kontaktformulär på webbplatsen eller via telefon 0771-66 44 00.

Klagomålet måste tydligt ange typen av fel samt tid, datum och platsidentitet (platsnamn och / eller SMS-kod). Om Mer inte får denna information korrekt, eller om den är felaktig, kommer Mer inte att kunna behandla klagomålet och / eller rätta till det. Mer gör sitt yttersta för att besvara eller hantera Kundens klagomål inom 48 timmar. Om ett klagomål rörande laddkostnader är motiverat ska Mer kompensera Kunden för den felaktiga delen av beloppet. Om klagomålet inte är motiverat kommer Kunden att få en skriftligt motiverad redogörelse.

3.3       Tvister

Mer och Kunden skall i första hand försöka lösa eventuella tvister i samförstånd. Om en lösning i samförstånd inte är möjlig, kan Parterna väcka talan i Stockholms Tingsrätt alternativt vid den domstol inom vars domkrets Kunden har sin hemvist.

3.4       Personupplysningar

Mer registrerar Kundens personupplysningar i syfte att kunna erbjuda de Tjänster och produkter som Kunden efterfrågar. Mer behandlar personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande lagar om behandling av personuppgifter. Vår personuppgiftspolicy anger hur Mer kommer att samla in, lagra och behandla data relaterade till Kundens användning av våra Tjänster, och innehåller information om Kundens rättigheter att få tillgång till och begära korrigering av information som Mer har. Läs personuppgiftspolicyn noggrant, den finns tillgänglig på www.mer.eco/se/privacy

Om Kunden har frågor om hur Mer behandlar Kundens personuppgifter eller hur Kunden kan utöva sina rättigheter i samband med detta, kan Kunden kontakta Mer på [email protected]

Dessa Allmänna villkor är uppdaterade per 2020-11-30.

 

Spørsmål?
Fyll inn skjemaet under, så kontakter vi deg. Du kan også ringe oss på tlf: 47 67 08 00

Vid frågor, kontakta oss!